Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Fundusz Dróg Samorządowych – edycja 2020

8 października 2020

Gmina Szerzyny realizuje obecnie projekt o nazwie: Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny”

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 3 383 890,09 zł,

w tym kwota dofinansowania: 2 368 721,00 zł i kwota wkładu własnego: 1 015 169,09 zł.

Planowany efekt projektu: powstanie 481,42 mb odcinka drogi gminnej klasy D w centralnej części Szerzyn, o dwóch pasach ruchu, dwukierunkowa, sytuowana w terenie zabudowanym, z poboczami z kruszywa łamanego szerokości 0,75m oraz odcinkowymi, wykonanymi z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem. W ciągu drogi planuje się także budowę dwóch skrzyżowań zwykłych, budowę siedmiu nowych zjazdów o parametrach zjazdu indywidualnego oraz przebudowę istniejącego zjazdu z drogi nr 1387K (zaniżenie niwelety chodnika na zjeździe). Dodatkowo inwestycja obejmuje również budowę rowów przydrożnych, cieków z korytek betonowych, przepustów drogowych, budowę zjazdów, wykonanie umocnień koryt rowów i skarp (korytko betonowe na dnie oraz płyty ażurowe na skarpach) oraz montaż typowych, energochłonnych barier drogowych i balustrad. Ponadto inwestycja obejmuje również budowę oświetlenia, drenażu skarpowego, kanalizacji deszczowej oraz wpustów z przykanalikami odprowadzającymi wody do rowów, przebudowę i budowę odcinków sieci uzbrojenia terenu (sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej) oraz rozbiórkę (zasypanie) fragmentu istniejącego rowu odwadniającego wraz z przepustem. Powierzchnie niezabudowane terenu inwestycji zagospodarowane zostaną roślinnością trawiastą.

Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.

Inwestycja obecnie jest realizowana, a jej zakończenie planowane jest na 30 listopada 2022 r.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00