wtorek, 20 listopada 2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Oświata
Remonty w szkołach na początek roku szkolnego 2015/2016
03.09.2015.

Remonty w szkołach i przedszkolach czyli zanim zabrzmi pierwszy dzwonek

 

Tradycyjnie wakacje to czas remontów w szkołach i przedszkolach. Uczniów nie ma, więc można wymienić instalację elektryczną, pomalować sale dydaktyczne, korytarze, wymienić drzwi, naprawić sanitariaty czy ogrodzenia.

W Gminie Szerzyny mniejsze i większe inwestycje były przeprowadzane w każdej placówce.

W Publicznym Przedszkolu w Ołpinach zostały przeprowadzone remonty obejmujące wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń obiektu. Podkreślić należy, iż prace były konieczne, a o potrzebie modernizacji aluminiowej instalacji elektrycznej byli przekonani m.in. pracownicy energetyki, którzy w ostatnim czasie kilkakrotnie usuwali na bieżąco usterki aby przedszkole mogło bezpiecznie funkcjonować. Budynek, w którym mieści się przedszkole został wybudowany na początku lat siedemdziesiątych i od tej pory powstało kilkanaście warstw malowań różnorodnymi farbami trudnymi do usunięcia. Teraz zostało to gruntownie zdrapane a ściany zaszpachlowane i pomalowane.

We własnym zakresie wykonano szereg prac: m.in.: naprawa i malowanie sprzętu na placu zabaw, wymiana balustrad, demontaż i montaż drabinek gimnastycznych, tablic korkowych czy wieszaków.

Publiczne Przedszkole w Szerzynach w tym roku zmodernizowało instalację elektryczną. Wszystkie pomieszczenia w przedszkolu zostały pomalowane. Natomiast na budynku gospodarczym pomalowano dach oraz wykonano elewację. Pani stażystka pomalowała wszystkie drzwi w przedszkolu. Własnymi siłami również dokonano szereg mniejszych prac remontowych.

W Zespole Szkół w Czermnej w okresie wakacyjnym w dwóch salach lekcyjnych zostały ułożone w miejsce starych płytek PCV płytki gresowe. Została odnowiona również stołówka szkolna, wymieniono stare płytki, ściany zostały wygipsowane i pomalowane oraz została położona nowa lamperia wraz z nowym oświetleniem.

Położono nową nawierzchnię asfaltową na drodze prowadzącej do budynku szkoły oraz  na parkingu przy szkole.

W Zespole Szkół w Ołpinach zostały pomalowane cztery sale lekcyjne, korytarze na parterze, nałożono rezimar. Dodatkowo wykonano ścianę patrona szkoły. Zostały wymienione dwoje drzwi zewnętrznych i troje wewnętrznych. W okresie wakacyjnym zaadaptowano pomieszczenia szatni, zakupiono szafki oraz dwie tablice interaktywne. Zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej zainstalowano hydranty w starej części budynku. Przygotowano również budynek do montażu solarów modernizując instalację wodną.

Szkoła Podstawowa w Swoszowej oprócz drobnych remontów i konserwacji pomieszczeń oraz wyposażenia wykonanych przez obsługę szkoły pomalowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, zamontowano tablice do koszykówki i bramki do piłki ręcznej. Ponieważ część rur do wody już przeciekała dokonano remontu instalacji wodnej. Remont objął również instalację elektryczną. Na zewnątrz budynku utwardzono drogę wzdłuż ogrodzenia szkoły, a także wykonano dodatkową furtkę w ogrodzeniu.

W okresie wakacji w Szkole Podstawowej w Żurowej częściowo odświeżono i odnowiono dwie sale lekcyjne na parterze, usunięte zostały zniszczenia wynikłe z działania wilgoci. Pomalowany został korytarz na parterze. Przeprowadzony został remont w jednej z szatni (szpachlowanie, malowanie ścian). Sprawdzono stan techniczny urządzeń na placu zabaw, a na boisku sportowym odmalowane zostały bramki.

Remont korytarzy i klatek schodowych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku to priorytetowe zadania jakie wykonano w Zespole Szkół w Szerzynach. Wymieniono tablice rozdzielcze, a także przeprowadzano częściowy remont centralnego ogrzewania. Podwyższono bariery klatek schodowych w szkole, aby spełniały wymogi bezpieczeństwa. Na zewnątrz budynku pomalowano ogrodzenie, jak również postawiono część nowego w miejsce zburzonego budynku.

Dzięki przeprowadzonym remontom dzieci uczęszczające do szkół będą miały lepsze warunki do nauki, a nauczyciele do pracy.

 

 
Wyprawka szkolna sierpień 2015
06.08.2015.

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 / 2016

 

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 96 / 2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna” wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na ternie Gminy Szerzyny należy składać do dnia 11 września 2015r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie „Wyprawka szkolna” w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

  1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

  2. uczniów słabowidzących,

  3. uczniów niesłyszących,

  4. uczniów słabosłyszących,

  5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

  10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

UWAGA !!! Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas III szkoły podstawowej w gminie.

Wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników należy pobierać i składać w szkole w której uczeń będzie uczęszczać na zajęcia w roku szkolnym 2015 /2016.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów uczęszczających do klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3) dla uczniów:

a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej oraz klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

4) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum  korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

 

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy IV technikum;

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

do kwoty 445 zł

 

 

 

 
Dopalacze - gdzie szukać pomocy? lipiec 2015
22.07.2015.
Image
 
Narodowe czytanie lipiec 2015
21.07.2015.

Image

Image(Kliknij aby powiększyć)

 
Już pływam edycja 2015 - zakończona czerwiec 2015
16.06.2015.
Image

13 czerwca 2015r. zakończyła realizacja projektu z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży „Już pływam”.

Wójt Gminy Szerzyny razem z Marszałkiem Województwa Małopolskiego zorganizowali trzymiesięczny kurs nauki pływania prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów. Miejscem realizacji projektu „Już pływam” była Kryta Pływalnia Fala w Gorlicach. Nauka odbywała się we wtorki i w soboty. Łącznie z nauki pływania skorzystało 45 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Szerzyny. Nasze dzieci okazały się bardzo pojętnymi pływakami, ponieważ szybko opanowały podstawowe umiejętności. Te, które jeszcze nie pływają samodzielnie, dostały solidne podstawy sztuki pływackiej. Dzięki lekcjom czwartoklasiści zapoznali się również z zasadami bezpiecznego zachowania na pływalni oraz w wodzie. Z podziwem instruktorów spotkała się odwaga gdy coraz większa grupa decydowała się na zajęcia na  tzw. dużym basenie (głębokość od 1,35m do 1,80m). Nawet te dzieci, które na co dzień nie są entuzjastami zajęć ruchowych, w wodzie czuły się jak ryby, a ogólna wesołość udzielała się innym.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 46
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny