niedziela, 16 grudnia 2018, imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Ogłoszenia
Program profilaktyczny Czyste powietrze wokół nas realizowany w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach
06.06.2011.

Program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach


Na przełomie marca i kwietnia 2011r.w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach realizowano Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt: ,,Czyste powietrze wokół nas“. Koordynatorem tego programu jest mgr Renata Jasiak, która wraz z nauczycielami grup dzieci 5-6 letnich prowadziła szereg działań mających na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nałogiem palenia tytoniu. W programie wzięło udział 21 dzieci 5-letnich i 24 dzieci 6-letnich.

W ramach jego realizacji przeprowadzono 5 zajęć warsztatowych. Przedszkolaki brały udział min. w wycieczce w okolicy przedszkola, na której miały zaobserwować źródła dymu, wykonały plakat plastyczny, uczestniczyły w zabawach badawczych: ,,Zapachy wokół nas“ i pogadankach n/t: skutków palenia tytoniu. Ponadto projektowały znaczek: ,,Nie pal przy mnie“ oraz zapoznały się z maskotką programu: ,,Dinusiem“. Dzieci przygotowały również inscenizację pt: ,,Chora Ziemia“, na którą zaprosiły uczniów klas I Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami. W programie uczestniczyło także 40 rodziców, którzy brali udział w prelekcji n/t: ,,Palacz czynny - palacz bierny“, jak i zajęciu otwartym dotyczącym czystego środowiska. Program został w całości zrealizowany, zgodnie z założeniami i będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.

 
Konkurs Sport
14.02.2011.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY SZERZYNY W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.


Czytaj całość
 
Uchwała i program współpracy Gminy Szerzyny na rok 2011
07.12.2010.

Projekt programu współpracy Gminy Szerzyny na 2011 rok.

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Urząd Gminy Szerzyny przystąpił do opracowania "Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"

Poniżej zamieszczamy projekt Programu.

Wszelkie uwagi i opinie odnośnie zapisów Programu prosimy kierować w terminie od dnia 07 grudnia 2010 r. do dnia 21 grudnia 2010 r.:

  • listownie na adres: Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521,

  • faksem: 14 67-17-901

  • drogą elektroniczną: e-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl

Uwagi i opinie dotyczące Programu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Szerzyny jak również mieszkańcy."Projekt"

U C H W A Ł A  Nr .................

RADY GMINY SZERZYNY

z dnia ................. 2010 r.

  w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok ".

          
               Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

       o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 ,poz.1591 ze zm.) oraz art. 5a

       ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

       i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, ze zm.),

Rada Gminy  Szerzyny uchwala co następuje :

                                                                      

§ 1. Uchwala się "Roczny program współpracy  Gminy Szerzyny z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011" w brzmieniu określonym w

załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizacja programu, o którym mowa w § 1 finansowana jest ze środków przeznaczonych na

na ten cel w budżecie Gminy Szerzyny na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szerzyny.
  
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

                                                                                                  

 

" PROJEKT"

Załącznik do uchwały

  Nr .............................. Rady Gminy Szeryny

z dnia ....................2010r.


PROGRAM  WSPÓŁPRACY GMINY SZERZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W art. 3 ust. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

na rok 2011

 

I.      Wstęp

    Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami non – profit , organizacjami

    wolontarystycznymi ,organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem , stanowią

    ważne ogniwo aktywności społeczno – gospodarczej nowoczesnego demokratycznego

    państwa .

    Obszarem aktywności tych organizacji jest przede wszystkim : pomoc społeczna,

    działalność charytatywna , kultura , sport i kultura fizyczna, ochrona dziedzictwa

    narodowego , a także wiele innych rodzajów działalności dla dobra publicznego .

    Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji

    publicznej , często wyręczają te organy w realizacji ich zadań . Organizacje te mogą mieć

    zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych .

    Skuteczność rozwiązywania tych problemów  zależy w dużym stopniu od ustalenia

    czytelnych zasad  współpracy między gminą , a organizacjami pozarządowymi w

    określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie . Instrumentem

    służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami

    pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przyjmując niniejszy program Rada Gminy Szerzyny wyraża wolę współpracy na zasadzie

partnerstwa z powyższymi organizacjami oraz deklaruje realizację części zadań ustawowych

gminy we współdziałaniu z nimi.

   

    II. Cele programu

 

         Celem głównym programu współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi i

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie, zwane dalej organizacjami, jest efektywne   wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb  mieszkańców gminy Szerzyny .

Cele szczegółowe;

-         zapewnienie udziału organizacji w realizacji zadań gminy,

-         wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji,

-         poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców,

-         obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej

pracy wolontariuszy ,

-         zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne

i terminowe wykonanie w/w zadań,

- umożliwienie organizacjom składania z własnej inicjatywy ofert realizacji

zadań publicznych.

    III. Zasady współpracy          

      1. Współpraca samorządu gminy Szerzyny z organizacjami odbywać się będzie

     na zasadach :

a)  pomocniczości , co oznacza , że samorząd gminy powierzać będzie realizację swoich

zadań publicznych organizacjom , a te zagwarantują , że wykonają je w sposób

profesjonalny , efektywny , oszczędny i terminowy .

b) suwerenności stron co oznacza , że stosunki pomiędzy samorządem , a organizacjami

kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej

działalności statutowej ,

c) partnerstwa , co oznacza , że samorząd gwarantuje organizacjom m.in. udział

w planowaniu priorytetów realizowanych przez Gminę , określaniu sposobu ich realizacji , rozeznawaniu i definiowaniu  problemów mieszkańców gminy ,

sugerowaniu  zakresu współpracy ,

d) efektywności , co oznacza , że samorząd gminy , organizacje wspólnie dążyć będą

do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych ,

e) uczciwej konkurencji i jawności , co oznacza , że samorząd gminy udostępni

organizacjom informacje o celach , kosztach i planowanych efektach  współpracy ,

a także wszystkich środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na

współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny projektów , a  organizacje

udostępnią samorządowi m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej ,

sposobu funkcjonowania , rezultatów prowadzenia  dotychczasowej działalności

oraz sytuacji finansowej .

  

    IV . Zakres przedmiotowy.

 

Program  współpracy z organizacjami obejmuje zadania publiczne w sferze:

1) kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,

2)  wspieranie upowszechniania kultury fizycznej,

3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

4) wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z elementami działań profilaktycznych oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi,

5) pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,   V . Formy współpracy 

              Współpraca z organizacjami będzie realizowana w następujących  formach :

    1) zlecania tym organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach

       określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ,

    2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących

działalności statutowych tych organizacji,

    4) udostępnienie nieruchomości, pomieszczeń lub ich części na warunkach referencyjnych         

       do prowadzenia  działalności związanej z realizacją zadań gminy i projektów służących

mieszkańcom gminy,

    5) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków

       finansowych z innych źródeł niż budżet gminy ,

    6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

7) umowy partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju.VI. Priorytetowe zadania publiczne.

Ustala się na 2011 rok następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do

realizacji organizacjom:

1) organizacja turniejów i zawodów sportowych o charakterze gminnym i międzygminnym,

2) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

3) współorganizowania imprez i przedsięwzięć o charakterze gminnym z zakresu kultury,

kultury fizycznej, rekreacji, bezpieczeństwa i promocji gminy,

4) wspieranie profilaktyki w zakresie zapobiegania patologii.VII. Okres realizacji programu.

Niniejszy program realizowany będzie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 

    VIII. Sposób realizacji programu

 

     1. Wykonanie programu koordynuje pracownik Urzędu Gminy , któremu powierzono

     sprawy z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu , natomiast za realizację

     poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają merytoryczne

     stanowiska pracy, komórki i  jednostki organizacyjne gminy, które w swych zakresach działania

     mają dany rodzaj zadań publicznych.

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego organizacjom odbywa się w trybie ogłaszanego przez

Wójta Gminy otwartego konkursu ofert

3. Otwarty konkurs ofert może przybrać jedna z form:

a) wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

b) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

Na realizację programu w 2011 roku w budżecie gminy planuje się przeznaczyć kwotę

60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Kwota ta może być skorygowana w zależności od

możliwości finansowych gminy.

X. Sposób oceny realizacji programu.


1. Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji na

zasadach określonych w ustawie.

2. Wskaźnikami efektywności programu będą informacje dotyczące jego realizacji w ciągu

roku, a w szczególności:

a) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne,

b) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy,

c) liczba osób, które były adresatami podejmowanych zadań publicznych,

d) wysokość środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań,

e) łącznej wartości całości zrealizowanych zadań publicznych.


3. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do

dnia 31 marca następnego roku.


XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.


1. Projekt programu współpracy opracowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik, a po

uzyskaniu aprobaty Wójta Gminy program podany zostaje do konsultacji na zasadach

określonych uchwałą Rady Gminy.

2. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości.

3. Program jest przyjmowany uchwałą Rady Gminy Szerzyny w terminie do dnia

30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.


XII. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych.


1. Oferty złożone przez organizacje i podmioty opiniuje specjalnie do tego powołana komisja

konkursowa, w której skład wchodzą pracownicy samorządowi i co najmniej jeden

przedstawiciel organizacji pozarządowej.

2. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w

konkursie, ani pracownicy, którzy są związani z taka organizacją.

3. Komisję powołuje i imienny skład komisji konkursowej określa Wójt Gminy w formie

zarządzenia.

4. Komisja rozpatruje złożone oferty i dokonuje ich oceny pod względem:

a) celowości i zasadności zadania,

b) kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania,

c) możliwości realizacji zadania przez organizację.

Wyniki dokonanej oceny komisja przedkłada Wójtowi Gminy.

 
Informacja plakaty
06.11.2010.
Informacja Wójta Gminy Szerzyny o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych znajduje się tutaj.
 
Komunikat GKW
04.11.2010.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Szerzyny znajduje się tutaj.
 
««  start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1027 - 1035 z 1057
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny