poniedziałek, 18 lutego 2019, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Konkurs na zadania publiczne - kolonia 2012
11.04.2012.

OGŁOSZENIE


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Szerzyny Nr XI/104/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie '' Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok''.


Wójt Gminy Szerzyny


ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2012 roku zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.

I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:


Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu – kwota dofinansowania realizacji zadania : do kwoty 17 000 zł.

  Dotychczas przyznane środki na realizację tego typu zadania wyniosły w 2011 r. : 4 500,00 zł - '' Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło - Życie Diecezji Tarnowskiej '', 11 750 zł Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry. W 2012 r. nie było realizowane zadanie publiczne tego rodzaju.


II Zasady przyznawania dotacji:


1. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa jest zbieżna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

4. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.

5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

6. Dopuszcza się możliwość wyboru większej liczby niż jednej oferty na realizację zadania.

7. Z budżetu Gminy Szerzyny będą wspierane tylko zadania realizowane na rzecz jej mieszkańców.

8.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. W przypadku, gdy zostanie przyznana dotacja niższa od wnioskowanej w ofercie, oferent może odstąpić od zawarcia umowy, o czym ma obowiązek powiadomić Wójta Gminy Szerzyny w ciągu 7 dni.

10. W przypadku, gdy oferent decyduje się na zawarcie umowy na niższą kwotę niż w ofercie powinien przedstawić:

a) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania ( zgodnie ze wzorem oferty),

b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy.


III Termin i warunki realizacji zadania:


a) zadanie ( zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku) będzie realizowane w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia 2012 r.,

b) zadanie będzie realizowane w postaci wyjazdowej ( np. kolonia, obóz, itp.),

c) podczas wypoczynku będzie realizowany program profilaktyczny,

d) wypoczynek zostanie zorganizowany dla dzieci i młodzieży szkolnej,

e) oferent przygotowując ofertę zobowiązany jest wziąć pod uwagę obligatoryjne elementy tego zadania, tj.: zakwaterowanie + wyżywienie uczestników wypoczynku, transport z Szerzyn na miejsce zorganizowania wypoczynku i z powrotem, ubezpieczenie NNW, zapewnienie opieki nad uczestnikami przejazdu na wypoczynek i z powrotem, zapewnienie opieki nad uczestnikami podczas wypoczynku (w tym opieki medycznej), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (jeśli dotyczy), realizację programu profilaktycznego, inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania,

f) rozliczane będą koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do terminu końcowego, określonego w podpisanej umowie.


IV Termin i sposób składania ofert:


1. Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2012 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szerzynach w zamkniętych kopertach, opatrzonych pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy oraz nazwą zadania, którego dotyczy oferta.

2. Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Szerzyny , pok. nr 110.


V Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:


1.Wybór oferty/ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty upływu terminu ich składania.

2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie na zasadach i kryteriach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

3. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym, złożone w przewidzianym terminie.

4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.

5. Do oferty należy dołączyć w szczególności:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 • potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniającą do składania oświadczeń woli w odniesieniu do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • program profilaktyki, który będzie realizowany w czasie wypoczynku.

6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert i zostanie zamieszczone: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szerzyny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szerzyny.

7.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię złożonych ofert Wójtowi Gminy Szerzyny, który podejmie ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania realizacji zadnia publicznego w formie zarządzenia. Decyzja Wójta Gminy Szerzyny jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Kryteria formalne wyboru oferty:

 • podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

 • przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty ( wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.

9. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • ocena proponowanej jakości zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

 • wielkość udziału środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • ocena wkładu rzeczowego, osobowego oferenta, w tym zaangażowanie wolontariuszy i praca społeczna członków na rzecz realizacji zadania,

 • w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, analiza i ocena warunków dotychczasowej współpracy, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.Wójt Gminy Szerzyny

font color=font color=span style=font face=font size=
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny