niedziela, 16 grudnia 2018, imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
V sesja RG Szerzyny-11.02.2015r.
12.02.2015.

Sesja Rady Gminy Szerzyny – 11.02.2015r.


W środę 11 lutego 2015r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

 2. Wysłuchano sprawozdania z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny za 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny za 2014 rok

 4. Przyjęto protokoły z Nr I/2014, Nr II/2014, Nr III/2014 i Nr IV/2014 sesji Rady Gminy Szerzyny, które odbyły się w miesiącu grudniu 2014r.Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał.

 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

 3. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2015 rok.

 4. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny na 2015 rok.

 5. Uchwała w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

 6. Uchwała w sprawie określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych lub do publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny.

 8. Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Szerzyny jako członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 9. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 10. Uchwała w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie radnym kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy Szerzyny.

 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny.

 12. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Szerzyny.

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

 14. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

 15. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2015-2020.
 16. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Szerzyny w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
ASB


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny