Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

7 września 2021

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym, nauki języków obcych organizowanych przez szkoły
    i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie,

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur szkolnych, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka szkolnego, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, okularów korekcyjnych, komputera, części do komputera, oprogramowania, programów edukacyjnych, drukarki do komputera, tuszy do drukarki, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, biurka, krzesła do biurka, sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego jeżeli uczeń pobiera lekcje także w szkole muzycznej, przyborów do nauki zawodu, stroju na wychowanie fizyczne – raz na semestr w cenie brutto nie wyższej niż 200zł, obuwia sportowego na wychowanie fizyczne – raz na semestr w cenie brutto nie wyższej niż 200zł, stroju na basen łącznie z akcesoriami przydatnymi do nauki pływania, stroju galowego,

  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, może dotyczyć kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej – forma ta dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) zamieszkują na terenie Gminy Szerzyny,

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,

3)w rodzinie występuje przynajmniej jedno z tzw. kryteriów społecznych (bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe).

4) miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza nie przekracza kryterium dochodowego – tj. 528 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

1) dzieciom klas zerowych

2) studentom szkół wyższych i licencjackich

3) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Szerzyny.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z edukacją dziecka. Refundacji dokonuje się na podstawie wystawionych na jednego z rodziców lub pełnoletniego ucznia i przedłożonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów poniesienia kosztów za okres:

– w I semestrze od miesiąca września do grudnia,

– w II semestrze od miesiąca stycznia do czerwca.

WNIOSEK

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodzica ucznia/słuchacza, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 należy składać w terminie 1 – 15 września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny za miesiąc sierpień 2021 r. oraz zaświadczenia potwierdzające uczęszczanie dzieci do szkoły.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach lub telefonicznie pod numerem telefonu (14) 69 20 120 wew. 1 w godzinach pracy Ośrodka.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00