Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szerzyny 2022

30 czerwca 2022

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZERZYNY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szerzyny

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szerzyny,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szerzyny, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Przedmiotowy projekt Studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.07.2022 r. do 08.08.2022 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 w godzinach pracy urzędu, a także zostanie opublikowany na stronie internetowej http://szerzyny.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Szerzyny https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu studium, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. terminie i miejscu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 25.07.2022 r. w godz. od 12:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny /Sala Narad, pok. nr 005/

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko przez cały okres wyłożenia oraz 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu Studium, tj. do dnia 30 sierpnia 2022 r. włącznie.

Formularz do składania uwag w wersji papierowej będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie urzędu oraz przedmiotowej stronie BIP Gminy Szerzyny.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Szerzyny:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, lub pocztą tradycyjną na ww. adres urzędu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: szerzyny@szerzyny.pl lub na adres skrytki ePUAP: /e4mws86u2s/skrytka/

Uwaga powinna zawierać:

– nazwisko i imię albo nazwę składającego,

– adres zamieszkania albo siedziby,

– przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 42 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Szerzyny.

WÓJT

Grzegorz Gotfryd

Treść projektu studium dostępna jest na naszej stronie internetowej BIP pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,a,2130147,obwieszczenie-wojta-gminy-szerzyny-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-.html

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję:

1.Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy Szerzyny z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Szerzyny , 38-246 Szerzyny 521

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych kontakt: Bogusław Garbuliński, e-mail: szerzyny@szerzyny.pl, lub na adres :Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy Szerzyny, Urząd Gminy Szerzyny , 38-246 Szerzyny 521 z dopiskiem „dane osobowe”.

2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z uczestnictwem w Dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium oraz z uwagami składanymi przy kwestionowaniu postanowień studium.

3. Osobom wnioskującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez wnioskodawców danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji projektu zmiany Studium.

5. Dane udostępnione w procesie wydawania decyzji nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane udostępnienie w procesie wydawania decyzji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00