Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie LIX sesja zwyczajna RG Szerzyny

22 lutego 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję LIX zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 1 marca 2022 r. (tj. wtorek) na godzinę 16 00, proponując następujący porządek:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Szerzyny za 2021 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu członka ochotniczej straży pożarnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Szerzyny w ramach repatriacji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szerzyny w roku szkolnym 2022/2023.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny oraz zwolnienia z tych opłat.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Szerzyny”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Szerzyny”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Szerzyny”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Szerzyny.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonych we wsi Ołpiny.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 1387 K relacji Siepietnica – Lubaszowa.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 15+966 do 16+076 (w tym przejście dla pieszych w km 16+046) w miejscowości Szerzyny Gmina Szerzyny Powiat Tarnowski”.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli, dotyczącej podjęcia działań ratowniczych na terenie Gminy Szerzyny.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2022 – 2039.

 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 21. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 22. Wolne wnioski i informacje.

 23. Przyjęcie protokołu z LVII Zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, LVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 24. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Gminy Szerzyny.

Sesja Rady Gminy Szerzyny odbędzie się w trybie zdalnym i transmitowana będzie za pośrednictwem Strony BIP Gminy Szerzyny.

Link do strony: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,309473,kadencja-2018-2023.html

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00