Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie LXI sesja zwyczajna RG Szerzyny

8 kwietnia 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LXI zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 13 kwietnia 2022 r. (tj. środa) na godzinę 16 00, proponując następujący porządek:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Informacja o stanie ładu, porządku, i bezpieczeństwa publicznego oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Szerzyny.

 4. Informacja Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa o planie działania na 2022 rok.

 5. Analiza działań zaplanowanych na 2022 rok w ramach ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Gminy Szerzyny.

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań w 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szerzyny za 2021 r.

 7. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2021 r.” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny na 2021 r.”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/241/2021 z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szerzyny na lata 2021 – 2024.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych we wsi Szerzyny.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2022 – 2039.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 18. Wolne wnioski i informacje.

 19. Przyjęcie protokołu z LIX Zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, LX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 20. Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Gminy Szerzyny.

Sesja Rady Gminy Szerzyny odbędzie się w trybie zdalnym i transmitowana będzie za pośrednictwem Strony BIP Gminy Szerzyny.

Link do strony: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,309473,kadencja-2018-2023.html

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00