Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie LXV sesja zwyczajna RG Szerzyny

27 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LXV zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 30 czerwca 2022 r. (tj. czwartek) na godzinę 16 00 w sali Narad Urzędu Gminy Szerzyny (pok. 005), proponując następujący porządek:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Szerzyny za 2021 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szerzyny wotum zaufania.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2021 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2021 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szerzyny z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach za 2021 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Szerzyny za 2021 r.

 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szerzyny z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego za 2021 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szerzyny na lata 2022 -2024.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szerzyny, a Gminą Ryglice.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JNI 01027335 w ciągu drogi powiatowej Nr 1414K w miejscowości Czermna”.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Szerzyny.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach za rok 2021.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2022 – 2039.

 20. Wolne wnioski i informacje.

 21. Przyjęcie protokołu z LXI Zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, LXII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, LXIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, LXIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 22. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Gminy Szerzyny.

Sesja Rady Gminy Szerzyny transmitowana będzie za pośrednictwem Strony BIP Gminy Szerzyny.

Link do strony: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,309473,kadencja-2018-2023.html

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00