Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zespół Szkół w Czermnej – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum

14 marca 2019

HISTORIA SZKOLNICTWA

Według przekazów historycznych już w 1596 r. istniała w Czermnej szkoła „dom szkolny dobry, ale szczuplutki”, której kierownikiem był Krzysztof Busiewicz.

W 1853 r. powstała szkoła na „organistówce”. Uczył w niej ówczesny proboszcz ks. Andrzej Szewc oraz miejscowy organista.

Dzięki pomocy finansowej udzielonej przez cesarza Franciszka Józefa I i opodatkowaniu mieszkańców wioski wybudowano szkołę filialną, którą w 1886 r. przemianowano na 1-klasową etatową szkołę ludową. Jej pierwszym nauczycielem był Jan Orłowski. Już w następnym roku liczba uczniów wzrosła do 315, a ponad 60 osób rozpoczęło naukę dopełniającą dla młodzieży. W związku z tym w 1887 r. został zatrudniony drugi nauczyciel – pani Cecylia Opielowska. Ponieważ dobudowano drugą salę lekcyjną w 1892 r. szkołę przemianowano na dwuklasową. W roku 1906/07 uczniowie w liczbie 391 podzieleni byli na sześć oddziałów i uczyli się

na trzy zmiany. Ponadto na naukę dopełniającą uczęszczało 60 osób i dlatego przydzielono trzeciego nauczyciela.

W czasach zaborów szkoła krzewiła wśród mieszkańców idee patriotyczne. Szczególnie uroczyście obchodzono rocznice historycznych wydarzeń.

Lata międzywojenne dla „Publicznej Szkoły Powszechnej Stopnia III im. Stanisława Konarskiego” chlubnie wpisały się w życie środowiska. Poza wychowaniem patriotycznym i likwidacją analfabetyzmu dbano o rozwój kultury życia codziennego. Organizowano w szkole kursy: gospodarstwa domowego, kroju,szycia i trykotarstwa.

Podczas II wojny światowej wprowadzono do szkoły jako urzędowy – język niemiecki, wycofano podręczniki do języka polskiego, historii i geografii ojczystej. W związku z tym zorganizowano tajne nauczanie, które pod groźbą kary śmierci prowadzili miejscowi nauczyciele między innymi Stanisław Jurys i Maria Biernat.

Po wojnie młodzież uczyła się w bardzo trudnych warunkach. Brak było podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, a nawet opału. Nauka odbywała się w 3 budynkach ( w szkole – trzy izby lekcyjne, w Domu Ludowym – trzy sale i jedno pomieszczenie w domu prywatnym. Przystąpiono więc do budowy nowego budynku szkolnego, który oddano do użytku 22 lipca 1954 r. W dziele budowy szczególnie zasłużyli się: Stanisław Jurys, Kazimierz Kmiecik, Jan Górka i Franciszek Ignarski.

W 1958 r. na przysiółku Przydole zorganizowano Szkołę Podstawową nr 2, w której początkowo dzieci uczyły się w wynajętych domach prywatnych, a w nowym budynku szkolnym – od 1962 r.

W latach 1962 – 1969 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która przygotowywała uczniów do pracy na roli.

Po raz pierwszy świadectwa ukończenia 8 – klasowej szkoły podstawowej wszyscy uczniowie otrzymali w 1968 r.

W wyniku obniżenia stopnia organizacyjnego na Przydolu w 1977 r. Szkoła Podstawowa nr 1 została przemianowana na Zbiorczą Szkołę Podstawową z Punktem Filialnym kl. I – IV. Dla dowożonych uczniów zorganizowano świetlicę szkolną.

W wyniku starań mieszkańców Przydola młodzież rocznika 1993/94 znów ukończyła ósmą klasę w Szkole Podstawowej nr 2.

Od roku szkolnego 1980/81 wprowadzono pięciodniowy tydzień nauki – wolne soboty.

Jesienią 1980 r. w salach lekcyjnych młodzież zawiesiła krzyże a wiosną 1981 r. wprowadzono religię do obydwu szkół.

W związku z wprowadzeniem reformy szkolnictwa od września 1999 r., po utworzeniu 3 – letniego gimnazjum, Szkołę Podstawow nr 1 przemianowano na Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Publiczne Gimnazjum, natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 pozostała z klasami I – VI.

Zatrudnieni nauczyciele:

Antas Maria – geografia, przyroda;

Antas Marek – matematyka, informatyka, technika;

Barzyk Ryszard – świetlica szkolna;

Biernacka Anna – język polski;

Bunar Maria – wychowanie przedszkolne;

Chmura Jan – fizyka;

Dąbrowska Anna – język niemiecki;

Gorgosz Mateusz – język angielski;

Górka Agnieszka – wychowanie przedszkolne;

Górski Piotr – wychowanie fizyczne;

Grzyb Irena – kształcenie zintegrowane;

Klisiewicz Zofia – matematyka;

Mikrut Celina – biologia, chemia;

Niziołek Edyta – język niemiecki;

Piotrowska Kazimiera – muzyka;

Przybyło Małgorzata – kształcenie zintegrowane;

Rutana Zygmunt – plastyka;

Sarna Bożena – wychowanie przedszkolne;

Setlik Adam – wychowanie fizyczne;

Sychta Renata – język polski;

Wierzgacz Krystyna – historia,wos;

Wójcik Krystyna – kształcenie zintegrowane;

Ks. Zawiślak Marcin – religia;

Ks. Madeja Stanisław – religia.

Zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w Statucie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

Zapewnia każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej podejmowanie kształcenia oraz umożliwia
dzieciom i młodzieży prawo do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i do osiągniętego rozwoju.

Wspomaga rodzinę w pełnieniu funkcji wychowawczej.

Dostrzega indywidualne potrzeby uczniów, co odzwierciedla się w dostosowywaniu treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.

Zapewnia uczniom korzystanie z pomocy psychologicznej oraz zajęć kompensacyjnych.

Pomaga uczniom szczególnie uzdolnionym w realizowaniu indywidualnych programów nauczania, a tym
samym ukończenia szkoły podstawowej w skróconym czasie.

Zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i kontynuację nauki w gimnazjum.

Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Uwrażliwia uczniów na problemy związane z ochroną środowiska oraz kształtuje właściwe postawy
wobec nich.

Zapewnia opiekę wszystkim uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem,

zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

realizuje podstawy programowe ustalone dla sześcioletniej szkoły podstawowej.

Działalność edukacyjną szkoły określają:

szkolny zestaw programów nauczania,

program wychowawczy szkoły,

program profilaktyki.

program rozwoju szkoły

logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00