Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

28 stycznia 2021

Wójt Gminy Szerzyny – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021

Na podstawie art. 35 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ( Dz. U. 2019. 1775 ze zm. ) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.

Spis powszechny zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wg stanu na dzień 31.03.2021 r. godz. 2400 ( po wejściu nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 01 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. ).

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,

 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 5 kandydat na rachmistrza spisowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Informacje ogólne:

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych zostaną zarejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów; kandydaci otrzymają na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e-learning ( zawierającej m. in. materiały i przykłady szkoleniowe, instrukcje, testową wersję aplikacji formularzowej, prezentacje, materiały popularyzacyjne ) oraz informację o terminie i formie szkolenia.

Kandydat na rachmistrza spisowego ma obowiązek udziału w przeprowadzonym w trybie zdalnym szkoleniu, obejmującym część teoretyczną i praktyczną – z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej, w tym o tajemnicy statystycznej, czynnościach objętych metodami zbierania danych oraz w zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu powszechnego. Kandydat jest zobowiązany do udziału w całości szkolenia; nieuczestniczenie w całości szkolenia wyklucza z możliwości przystąpienia do egzaminu. Po zakończonym szkoleniu kandydat musi odbyć egzamin przeprowadzony za pomocą aplikacji e-learning, maksymalnie w ciągu 2 kolejnych dób od zakończenia szkolenia.

Kandydaci po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego ( minimum 60% poprawnych odpowiedzi ) zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rachmistrza; o kolejności na liście decydować będzie liczba uzyskanych punktów podczas egzaminu ( pierwsze kryterium ) oraz najkrótszy czas napisania testu ( drugie kryterium )– w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów.

Trzy osoby, które uzyskają najwyższe miejsce na liście, otrzymają status „rachmistrz”. Osoby te podpiszą umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – po uprzednim przesłaniu za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora.

Rachmistrz spisowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, będącego załącznikiem do umowy zlecenia.

Pozostali kandydaci z listy osób zakwalifikowanych stanowić będą zasób rezerwowy do powołania na rachmistrza w razie potrzeby.

Liczba rachmistrzów dla Gminy Szerzyny ustalona przez Centralne Biuro Spisowe wynosi 3 osoby.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należy:

 1. zebranie danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym, metodą wywiadu bezpośredniego ( CAPI ) lub telefonicznego ( CATI ), z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego – zgodnie z kluczem pytań zawartych w aplikacji formularzowej,

 2. przeprowadzenie wywiadów zgodnie z wykazami adresowymi mieszkań przewidzianych do spisania metodami wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią CIVID-19, przekazywanymi sukcesywnie przez dyspozytora wojewódzkiego, w terminach określonych umową,

 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych w sytuacji awaryjnej (np. zmniejszenia liczby rachmistrzów w gminie lub zagrożenia terminu spisu).

Do obowiązków rachmistrza spisowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

 2. noszenie w widocznym miejscu identyfikatora,

 3. kontaktowanie się z koordynatorem gminnym oraz dyspozytorem wojewódzkim w trakcie prowadzenia prac spisowych,

 4. posługiwanie się wyłącznie urządzeniem mobilnym, wyposażonym w interaktywną aplikację formularzową do realizacji wywiadów, zgodnie z instrukcją metodologiczną oraz ochrona powierzonego sprzętu i jego zwrot po zakończeniu prac spisowych,

 5. postępowanie podczas wywiadów zgodnie z zapisami instrukcji metodologicznej i wiedzą pozyskaną na szkoleniu oraz materiałami udostępnionymi w aplikacji e-learning,

 6. nienaganne reprezentowanie służb statystyki publicznej.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego winno zawierać:

 1. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail,

 2. do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie minimum szkoły średniej,

 3. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że kandydat na rachmistrza nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

 5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 6. oświadczenie o posiadaniu umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie.

Składanie ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, poczty elektronicznej na adres: szerzyny@szerzyny.pl , platformy ePUAP, w terminie do dnia ( dzień wpływu do UG Szerzyny ) 09.02.2021 r. do godz. 1530 na adres: Urząd Gminy Szerzyny; 38-246 Szerzyny 521 w zaklejonych kopertach pozbawionych danych identyfikujących osobę kandydata, z dopiskiem: „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego w Gminie Szerzyny – NSP 2021 ”.

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

 2. Więcej informacji dotyczących spisu można uzyskać na stronie https://spis.gov.pl .

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Gminie Szerzyny pod nr tel. 14 65 17 300 wewn.116.

Szerzyny; dnia 28.01.2021 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str.1 ze zm. ) ( RODO ), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Szerzyny jako Gminny Komisarz Spisowy z siedzibą Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521.

 2. Z inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani kontaktować:

  – pocztą tradycyjną na adres: IOD Bogusław Garbuliński, 38-246 Szerzyny 521 ,

  – pocztą elektroniczną na adres e-mail: szerzyny@szerzyny.pl

  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie:

  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ( Dz. U. 2019. 1775 ze zm. ), dalej ustawa o „NSP2021”,

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. A RODO ) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  – dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  – sprostowania (poprawiania ) danych osobowych,

  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  – przenoszenia danych,

  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ) – jeżeli Pani/-a zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Regulamin naboru

Formularz do pobrania

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00