Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Szerzyny

14 marca 2019

tel.  14/6517300

 • kierownik CZEGS wew. 117
 • księgowość wew. 117

E-mail: czegs@szerzyny.pl

Do zadań organizacyjnych Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Szerzyny należy:

 • stała współpraca z Małopolskim Kuratorem Oświaty w Krakowie w sprawach dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych,
 • organizacja sieci szkół i przedszkoli wraz z dowozem dzieci do szkół,
 • przygotowanie projektów aktów założycielskich szkół i przedszkoli, ich pierwszych statutów, jak i również prac związanych z likwidacją,
 • przeprowadzanie postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół, powierzanie funkcji dyrektora oraz odwoływania z tego stanowiska,
 • organizowanie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

Zadaniami CZEGS dotyczącymi prowadzenia i utrzymywania szkół i przedszkoli są:

 • opracowanie projektu budżetu gminy na dany rok w części dotyczącej planowanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, a także propozycje zmian w budżecie Gminy związane z funkcjonowaniem oświaty,
 • nadzór nad opracowywaniem przez dyrektorów projektów planów finansowych szkół i przedszkoli oraz nad prawidłowym dysponowaniem środkami określonymi w planach finansowych,
 • przygotowanie informacji dotyczących funkcjonowania szkół i przedszkoli, jak i również opracowanie sprawozdań okresowych w określonych terminach,
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego, naliczania wynagrodzeń, spraw socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz Urzędem Gminy w zakresie inwestycji i remontów obiektów oświatowych.

Rys historyczny Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szerzynach

Do 31 grudnia 1972 roku obsługą kadrową pracowników w oświacie zajmowało się kuratorium, które z tą datą przekazało sprawy płacowe do Wydziału Oświaty Urzędu Gminy.

Od dnia 1 stycznia 1973 sprawami pracowniczymi zajmuje się Urząd Gminy, a w dniu 1 stycznia 1978 roku akta osobowe pracowników zostały przekazane do Zbiorczej Szkoły Gminnej, która od tego dnia podjęła obsługę pracowniczą. W dniu 1 lutego 1986 roku Decyzją Naczelnika Gminy Nr 2/86 z 31 stycznia 1986r. utworzono Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS). Podlegał pod kuratorium oświaty, a nadzorowany przez Inspektora Oświaty i Wychowania. Zarządzany był przez dyrektora Panią Sylwestrę Małek. Jego zadaniem była obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół oraz obsługa klas „0” i dowożenia. GZEAS funkcjonował do 31 grudnia 1993 roku, po czym z dniem 1 stycznia 1994 roku został postawiony w stan likwidacji. W okresie od 1 stycznia 1994 roku do 31 grudnia 1995 roku zadaniami oświatowymi zajmował się Referat Oświaty Urzędu Gminy. W dniu 1 stycznia 1996 roku Uchwałą Rady Gminy Szerzyny Nr XI/84/95 z dnia 23 października 1995 roku został powołany Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty oraz utworzono stanowisko Kierownika ZEAO, którym została Pani Sylwestra Małek. Zespół zajmuje się obsługą finansową i płacową szkół i przedszkoli oraz sprawami kadrowymi dotyczącymi dyrektorów istniejących szkół i przedszkoli. Do 31 grudnia 2002 roku do zadań ZEAO należało prowadzenie spraw kadrowych.

W latach 2007r. do 2013r. Kierownikiem ZEAO była Pani Elżbieta Świędrych, a od grudnia 2013r. Pani Anna Niemiec. W dniu 3 października 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Szerzyny Nr XXX / 237 / 2016 Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Szerzynach przyjął nazwę Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Szerzyny i stał się jednostką obsługującą, prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową oraz organizacyjną dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Szerzyny.