Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach

14 marca 2019

1. Jednostka

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZERZYNACH

Pełna nazwa jednostki:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach

38-246 Szerzyny 594
Telefon/fax:
14- 6517 452
Strona internetowa:
Adres poczty elektronicznej:

 

Zakład budżetowy Gminy Szerzyny, utworzony Uchwałą Nr II/14/02 Rady Gminy w Szerzynach z dnia  4 grudnia 2002 r.

Zakład rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2003 r. przejmując zadania własne gminy w zakresie:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
  • utrzymania dróg i placów gminnych,
  • utrzymania czystości na terenie Gminy Szerzyny.

W chwili obecnej wykonuje statutowe obowiązki w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków, jednocześnie wdraża uchwały Rady Gminy w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy Szerzyny.

2. Kontakt

Adres:
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SZERZYNACH
38-246 SZERZYNY 594

Telefon:
14/6517452

Fax:
14/6517452

e-mail:
gzgkszerzyny@op.pl

3. Kierownictwo

Dyrektor Zakładu – Dominik Wójcik

 

4. Statut

Link do statutu

 

5. Działalność

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie:

1) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;

2) Lokalnego transportu zbiorowego;

3) Zieleni gminnej i zadrzewień;

4) Gminnych dróg i placów.

Dostawa wody dla odbiorców wykonywana jest na terenie trzech Sołectw. Dwa Sołectwa zaopatrywane są w wodę pobieraną ze źródeł wody podziemnej. Woda ta podlega uzdatnianiu jedynie poprzez dezynfekcje. Jakość tej wody spełnia wymogi sanitarne, jednak ze względu na znaczną ilość studni wymaga dużych nakładów związanych ze stałą kontrolą w zakresie utrzymania ich czystości oraz parametrów bakteriologicznych wody. Jedno z Sołectw zaopatrywane jest w wodę, pobieraną z górskiego potoku. Woda ta uzdatniana jest w SUW poprzez filtrowanie, odżelazienie i dezynfekcje. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany i podlega jedynie w trakcie prawidłowej pracy kontroli prawidłowości działania urządzeń.

Odprowadzanie ścieków komunalnych funkcjonuje na terenie trzech Sołectw.

Utrzymanie, konserwacja dróg, placów i chodników realizowane jest sprzętem, w jaki zakład jest wyposażony. Sprowadza się do drobnych remontów nawierzchni niebitumicznych dróg gminnych. W okresie zimowym wykonywane jest odśnieżanie oraz usuwanie śliskości nawierzchni dróg, natomiast w okresie letnim utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych.

Zakład świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych z zakresu drobnych napraw kanalizacyjnych i wodociągowych. Ponadto wykonywane są przyłącza wodociągowe.