II spotkanie warsztatowe 24.01.2017

6 lutego 2017

Gminny Program Rewitalizacji

 

FORUM LOKALNE – czyli II spotkanie warsztatowe oraz konsultacje społeczne 24.01.2017r.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Оpracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd powołał Forum Lokalne złożone z przedstawicieli, mieszkańców, instytucji i organizacji działających na terenie gminy Szerzyny.

 

Celem Forum było planowanie strategiczne dotyczące opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR- wizje, założenia projektów rewitalizacyjnych itp.). Uczestnicy Forum Lokalnego podczas spotkania stosowali metody konsultacji GPR, w formie: dyskusji, paneli, oraz uczestnictwa w sondażach, analiz itp.

 

Obszary, w których zaplanowano potrzebę realizacji działań rewitalizacyjnych wyznaczono biorąc pod uwagę wyniki wszystkich prowadzonych analiz i konsultacji społecznych. Dzięki przeprowadzonej analizie społeczno-gospodarczej określono obszary kryzysowe wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych. Działania zaplanowane do realizacji w GPR przyczynią się do odnowy zarówno struktur społecznych jak i gospodarczych w gminie.

 

Wyznaczone cele rewitalizacji wynikają ze zdiagnozowanych problemów, które skumulowały się na obszarze gminy. Ich realizacja wpłynie na rozwiązanie lub zminimalizowanie najistotniejszych problemów gminy oraz przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności w ocenie inwestorów, turystów, a przede wszystkim mieszkańców.

Tereny objęte Gminnym Programem Rewitalizacji w gminie Szerzyny to:

➢ podobszar Szerzyny;

➢ podobszar Żurowa

➢ podobszar Czermna.

 

FORUM LOKALNE

Ze względu na kompleksowy charakter procesu rewitalizacji, kilkuletni czas realizacji oraz długofalowe rezultaty i oddziaływanie zadań realizowanych w ramach GPR – Gmina Szerzyny podjęła szereg działań zmierzających do szerokiej popularyzacji problemów w przedmiotowym zakresie, a sam zakres prac nad GPR jest procesem pracochłonnym i wieloetapowym.

 

Zakres prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gminy Szerzyny:

 

1. Rozpoczęcie prac nad GPR (12.2016r.) analiza danych statystycznych.

 

2. I Spotkanie warsztatowo – szkoleniowe 05.01.2017r. – diagnoza i wyznaczenie obszarów rewitalizacji 16.01.2017 r.:

➢ zbieranie uwag w formie ustnej, telefonicznej i papierowej,

➢ II warsztat strategiczny,

➢ wizja lokalna,

➢ badania społeczne (wywiady grupowe, IDI, sondaże uliczne).

 

3. Przystąpienie do opracowania dokumentu GPR (II połowa lutego 2017 r.) projekt GPR: ➢ Zbieranie uwag w formie ustnej, telefonicznej i papierowej,

➢ Otwarte spotkanie konsultacyjne,
➢ spotkanie konsultacyjne,
➢ Opiniowanie projektu GPR,
➢ Badania społeczne (wywiady grupowe).

4. Konferencja podsumowująca połączona z sesją Rady Gminy podczas której przyjmowany będzie Gminny Program Rewitalizacji (koniec marca 2017 r.).

 

Bezpośrednim celem Forum Lokalnego jest:

➢ zapoznanie mieszkańców z szansami, jakie daje proces rewitalizacji,

➢ konsultacja i gromadzenie pomysłów projektów,

➢ rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych diagnozy oraz obszarów wytypowanych do rewitalizacji;

➢ przedstawienie wyznaczonych obszarów rewitalizacji i obszarów zdegradowanych – dyskusja;

➢ zebranie propozycji działań i projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w poszczególnych obszarach rewitalizacji.

 

al

{gallery}ROK_2017/GPR{/gallery}

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00