Kalkulacja kosztów do Ustawy śmieciowej lipiec 2013

11 lipca 2013

Po rozstrzygnięciu przetargowym stawka
za 1 tonę odpadów wynosi 591,84 zł.

Liczba osób z
terenu Gminy Szerzyny
objęta opłatą wynosi 6 500. Na podstawie danych z lat
ubiegłych otrzymanych z GZGK w Szerzynach przyjęto, że w okresie
od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku wywiezionych zostanie łącznie
430 ton odpadów.

Do kalkulacji
kosztów przyjęto również /zgodnie z założeniami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach/ wydatki związane z
obsługą systemu odpadów tj. wynagrodzenie pracowników oraz koszt
zakupu oprogramowania i sprzętu do obsługi systemu odpadów tj.
18 000 zł.

430 ton x 591,84 zł = 254 491,20
zł + 18 000 zł = 272 491,20 zł :6500 = 41,92 zł :6 m-cy
= 6,99 zł

W przypadku stawki
13 zł od osoby za
odpady niesegregowane oparto się na Rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych, na podstawie której każda z gmin ma osiągać
odpowiedni procent recyklingu. Brak segregacji odpadów doprowadzi
do naliczenia na gminę kar pieniężnych zgodnie z art 9x ust. 3
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do każdej tony
odpadów umieszczonych na składowisku kara będzie wynosiła 200,00
zł /art. 290 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo ochrony środowiska/. W
związku z powyższym stawki za odpady niesegregowane zostały
ustalone z uwzględnieniem kar które zostaną nałożone na gminę w
przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów.

Wzrost ceny za
wywóz odpadów jest
podyktowany wzrostem kosztów składowania odpadów na wysypisku
/cena określona w postępowaniu przetargowym/ oraz zniesieniem
dotacji do jednego mieszkańca. Dotacja była wypłacana przez gminę
do 30 czerwca 2013 roku.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00