Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego

11 marca 2020

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy Szerzyny z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Szerzyny , 38-246 Szerzyny 521

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych kontakt: Bogusław Garbuliński ,e-mail: szerzyny@szerzyny.pl, lub na adres: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy Szerzyny, Urząd Gminy Szerzyny , 38-246 Szerzyny 521 z dopiskiem „dane osobowe”.

2. Monitoringiem wizyjnym na terenie Gminy Szerzyny objęto: centrum wsi Czermna, teren przy Domu Kultury w Czermnej, centrum wsi Ołpiny, teren przy Remizie OSP Ołpiny, centrum wsi Swoszowa obok Remizy OSP, centrum wsi Szerzyny, teren obok Domu Kultury w Szerzynach, plac przy boisku Orlik, teren Banku Spółdzielczego oraz teren stacji paliw, centrum wsi Żurowa.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia państwowego i samorządowego oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.0.506 t.j.), i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.

5. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:

a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;

b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;

7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych.