Konkurs na asystenta rodziny

11 maja 2012

OGŁOSZENIE O
NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Nazwa i adres
jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szerzynach

Określenie
stanowiska: Asystent rodziny w ramach projektu ” Twoja szansa –
program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny ”

Stanowisko
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet VII,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 

Forma
zatrudnienia: umowa zlecenia

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Asystentem rodziny
może
być osoba, która:

1. posiada
obywatelstwo
polskie

2. posiada:

 • wykształcenie
  wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o
  rodzinie lub praca socjalna lub

 • wykształcenie
  wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z
  dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres
  programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra
  właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż
  pracy z dziećmi lub rodziną lub

 • co najmniej
  wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
  i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie
był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny
– w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;

5. nie był/była skazana prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

6. posiada doświadczenie w pracy z
dziećmi i/lub rodziną.

Wymagania pożądane:

a) znajomość obsługi komputera i
programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie
prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska
oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami
i
instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz
wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia,
zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w
zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania
bezstronności w kontakcie z rodziną.

ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTA
RODZINY:

Do głównego obowiązku
asystenta rodziny należeć będzie prowadzenie poradnictwa i
edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych
członków rodziny.

Asystent rodziny
odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z
rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej
pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

W tym celu asystent
rodziny m. in. będzie:

– diagnozował
sytuację
rodziny,

– opracowywał i
realizował plan pracy z rodziną,

– współpracował z
instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy,
urząd gminy, GOPS itp.,

– pomagał w
wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

– pomagał i uczył
oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

– merytorycznie
pomagał
w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– pomagał w
rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał
jej aktywność społeczną,

– motywował do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków
rodziny,

– pomagał w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

– pomagał w
rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,

– pomagał i motywował
w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy,

– prowadził
dokumentację dotyczącą pracy z rodziną.

WYMAGANE
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 Wymagane
dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kserokopie
  dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy z
  dziećmi i/lub rodziną,

 4. kserokopia dowodu
  osobistego,

 5. oświadczenie o
  nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie o
  stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
  asystenta rodziny,

 7. oświadczenie o
  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw
  publicznych,

 8. oświadczenie, że
  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz
  władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

 9. oświadczenie, że
  kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki
  obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego
  pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

  10. oświadczenie
  dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „
  Wyrażam

  zgodę na
  przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego

  Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Szerzynach zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
  ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
  poz. 926, z późn. zm.)”.

Dodatkowe
informacje:

 Dokumenty
należy
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach, pokój
nr 4,
do 18 maja 2012
r. w godzinach 7.30 – 15.30 – osobiście lub pocztą (decyduje
data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:

Nabór na
stanowisko asystenta rodziny”.

Oferty, które wpłyną
po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu (14) 6517300 wew. 123.

Informacja o wyniku
naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
www.szerzyny.pl,
BIP Szerzyny oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu
Gminy Szerzyny.

Koszt dojazdu do
rodziny pokrywa wykonawca usługi tj. asystent rodziny.

Praca asystenta nie
może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika
socjalnego.

/font

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00