Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

10 grudnia 2019

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został opracowany w wyniku prac powołanego przez Ministra KiDN Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. Celem programu jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce, a realizacja ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa składa się z trzech Priorytetów. Priorytet 1– Zakup nowości do bibliotek publicznych, Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek i wreszcie Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowania uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Głównym założeniem Priorytetu 3 jest zakup książek – nowości wydawniczych niebędących podręcznikami dedykowany wszystkim szkołom zarówno publicznym jak i niepublicznym, szkołom artystycznym a także zespołom szkół i szkolnym punktom konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą.
Program szczegółowo przewiduje zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez wprowadzenie nowości wydawniczych do zbiorów bibliotek, a co za tym idzie wzrost dostępności książek w bibliotekach, rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi. Program ma zwiększyć przede wszystkim zainteresowanie uczniów czytaniem książek.

Gmina Szerzyny otrzymała od Wojewody małopolskiego dotację na następujące placówki oświatowe:

L.p.

Szkoły

Całkowity koszt zakupu książek

Kwota dotacji

Kwota wkładu własnego

1

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej

5.000,00 zł

4.000,00 zł

1.000,00 zł

2

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej

3.100,00 zł

2.480,00 zł

620,00 zł

3

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach

15.000,00 zł

12.000,00 zł

3.000,00 zł

4

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej

15.000,00 zł

12.000,00 zł

3.000,00 zł

5

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

15.000,00 zł

12.000,00 zł

3.000,00 zł


Dzięki otrzymanym środkom szkolne biblioteki zakupiły książki, o wyborze których współdecydowali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00