Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Program  „Posiłek w szkole i w domu” edycja 2023

6 marca 2023

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach kontynuuje realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata, tj.:

  1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;

  2. Moduł dla osób dorosłych;

  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu pierwszego i drugiego jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego Rada Gminy Szerzyny przyjęła także program osłonowy, dzięki któremu, w myśl ustawy, będzie możliwie skorzystanie przez dziecko z posiłku w szkole, bez wcześniejszego wydania decyzji i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia warunków określonych w Programie do przyznania pomocy, a wyrazi chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach o potrzebie udzielenia pomocy w takiej formie. Program osłonowy przyjęty uchwałą przez Radę Gminy Szerzyny jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, a tym samym ograniczających możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Jego koordynatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Ośrodek realizuje ten program we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Szerzyny. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu Państwa na realizację zadania Program  „Posiłek w szkole i w domu” – dotacja celowa w 2023r. wynosi 41 151,00 zł.

Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 34 000,00 zł.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00