Publiczne Przedszkole w Ołpinach

14 marca 2019

Realizacja projektu

 1. Nazwa: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OŁPINACH
 2. Nr. tel.: (14) 65 19 203
 3. Adres e-mail: przedszkole89@onet.eu

 4. Dyrektor: mgr Małgorzata Grędel
 5. Publiczne Przedszkole w Ołpinach usytuowane jest w centrum miejscowości. Jest to przedszkole trzyoddziałowe, które mieści się w budynku piętrowym. Na parterze znajdują się: sala zajęć oddziału I, zróżnicowanego pod względem wieku, zaplecze kuchenne, łazienka a na piętrze są dwie sale zabaw dzieci  pięcio i sześcioletnich, sala do zajęć korekcyjnych i łazienka. Sale do zajęć są jasne, dobrze wyposażone w zabawki i środki dydaktyczne. Wokół przedszkola jest ogród a w nim plac zabaw, rabaty kwiatowe, drzewa.

  Celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej a także wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Misja Publicznego Przedszkola w Ołpinach:

 • Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka a personel otwarty na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców

 • W przedszkolu każde dziecko osiąga sukces
 • Wszystkie dzieci traktowane są jednakowo, choć każde rozwija się indywidualnie

 • Przedszkole w realizacji programu wychowawczego koncentruje się na aspektach prozdrowotnych: kultura fizyczna, zdrowie psychiczne, żywienie, ekologia

 • Przedszkole dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, by zabawy miały twórczy charakter

 • W przedszkolu personel współpracuje ze sobą dla dobra dziecka, jego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa

 • Myślą przewodnią przedszkola jest: „Zdrowe, radosne i uśmiechnięte dziecko to szczęście dla rodziców i zadowolenie wychowawcy”

Dodatkowa oferta edukacyjna dotyczy nauczania języka angielskiego i ćwiczeń korekcyjnych. Przedszkole dba o rozwój duchowy – dzieci uczestniczą w katechezie a zdobyte wiadomości, pieśni mają odzwierciedlenie w nabożeństwach takich jak: różaniec, droga krzyżowa, majówka, adoracja i w uroczystościach przedszkolnych. Nauczyciele przygotowują dzieci do udziału w konkursach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Wysoki poziom osiągają uroczystości otwarte, niektóre wpisane są na stałe w przedszkolny repertuar: spotkanie ze Św. Mikołajem, wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Dzieci biorą udział w uroczystościach lokalnych jak: dożynki, jasełka, zabawa sportowa. Przedszkole włącza się w akcje charytatywne np. zbiórka zabawek, słodyczy dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, „Góra Grosza”. Notatki na temat ważniejszych wydarzeń przedszkolnych zamieszczane są w lokalnej i ogólnopolskiej prasie. Wysokie efekty uzyskiwane w pracy wychowawczo – edukacyjnej są wynikiem ścisłej współpracy z rodzicami. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tuchowie, miejscowym Domem Kultury, przedszkolem i oddziałami przedszkolnymi z terenu gminy. Współpraca ze szkołą podstawową obejmuje zarówno nauczycieli jak i uczniów. Na całokształt efektów pracy wpływa również współpraca z parafią. Przedszkole bada losy absolwentów. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia , iż dzieci wszechstronnie się rozwijają, czerpią radość z poznawania świata, wierzą w swoje możliwości.

RYS HISTORYCZNY PRZEDSZKOLA

Państwowe Przedszkole w Ołpinach powstało w 1973r. z inicjatywy ówczesnego Gminnego Dyrektora Szkół w Szerzynach Jana Niezgody. Wchodziło w skład szkoły, a jego dyrektorem został Dyrektor Szkoły Podstawowej Julian Papciak. Pierwszym wychowawcą była Helena Król /Czeluśniak/, która pracowała przez okres jednego roku. W 1974r. zatrudniono nauczycielkę Marię Nigborowicz /Buś/. W roku 1976 powierzono jej stanowisko dyrektora przedszkola. Widząc potrzebę poprawy bazy lokalowej dyrektor przedszkola wraz z GDS opracowali koncepcję zaadaptowania parteru budynku byłej GRN na cele przedszkolne. Po skompletowaniu dokumentacji w 1978r. SKR w Ołpinach rozpoczęła prace adaptacyjno – remontowe. Przekazanie pomieszczeń przedszkolnych odbyło się 22.08.1979r. Na uwagę zasługuje społeczna praca rodziców w porządkowaniu pomieszczeń i obejścia przedszkolnego. Przedszkole było jednooddziałowe 7-godzinne. Na prośbę rodziców KO i W w Tarnowie przedłużyło czas pracy z 7 do 9 godzin dziennie z dniem 15.10.1979r. W 1980r. zatrudniono nauczycielkę Krystynę Duda. Nadzór został powierzony GDS a od 01.09.1985r. Inspektorowi Oświaty Stanisławowi Banaś.¹

W lipcu 1990r. rodzice w czynie społecznym dokonali remontu pustostanu pierwszego piętra budynku, w którym znajdowało się przedszkole. W tym roku nastąpiły zmiany organizacyjne administracji samorządowej i przedszkola zostały włączone do jej struktur. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Eugeniuszem Sroką i Wójtem Gminy Szerzyny Tomaszem Pilchem dzieci w wieku przedszkolnym zostały objęte wychowaniem w przedszkolu.² Powstały dwa nowe oddziały. Ze Szkoły Podstawowej w Ołpinach zostały przeniesione dwie nauczycielki: Małgorzata Wójcik /Grędel/ i Renata Kluz /Jasiak/.

Zmieniała się nazwa: z Państwowego Przedszkola na Samorządowe Przedszkole a obecnie to Publiczne Przedszkole w Ołpinach. Placówka funkcjonuje jako trzyoddziałowa z 60 wychowankami. Jeden oddział 9-godzinny czynny w godzinach 7-16 oraz dwa oddziały 5-godzinne czynne od 8 do 13. W 2004r. na emeryturę przeszła Pani Dyrektor Maria Buś oraz nauczycielki Krystyna Duda i Władysława Dybaś. Stanowisko dyrektora pełni Małgorzata Grędel.

Na przestrzeni lat budynek przedszkolny podlegał modernizacji. Wykonano m.in.: doprowadzenie gazu, założenie instalacji c.o., więźbę dachową, pokrycie blachą, elewację budynku, modernizację zaplecza kuchennego, przebudowę kotłowni c.o., wymianę grzejników, doprowadzenie instalacji odgromowej do pełnej gotowości, montaż paneli podłogowych w sali nr 1 i na jadalni, sukcesywne doposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni. Należy podkreślić duże zaangażowanie w prace remontowe gminnych władz oświatowych, rodziców i pracowników przedszkola.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Tych,

dzięki którym Przedszkole zaistniało,dzięki którym istnieje i będzie istnieć.

Społeczność przedszkola

 1. Folder „Jubileusz 30-lecia Publicznego Przedszkola w Ołpinach 1973-2003”, s.10

 2. Tamże, s.10

 

EKO – SMYKI

Program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach