Rusza opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szerzyny

23 maja 2015

 Gmina Szerzyny wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przystąpiła do sporządzena Planu gospodarni niskoemisyjnej. Na terenie Gminy przeprowadzana jest ankietyzacja 20% gospodarstw domowych celem zinwentaryzowania źródeł emisji.

 

Badanie ma charakter losowy i obejmuje ok. 400 adresów zamieszkania z wszystkich miejscowości. Ankietyzacja ma na celu w szczególności:
– inwentaryzację źródeł emisji,
– stworzenie bazy danych.

W oparciu o powyższe nastąpi sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej osobnego dla każdej z gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla całego obszaru Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Ponadto zostaną opracowane założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz dla Gminy Szerzyny i każdej z gmin Związku.

Jak podkreśla Grzegorz Gotfryd Wójt Gminy Szerzyny Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bardzo ważnym, wręcz strategicznym, który skupia się na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podniesieniu efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do prawidłowego wykonania planu, jak również zaplanowania realnych działań na terenie Gminy Szerzyny, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich danych, m. in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach znajdujących się w każdej miejscowości oraz określenie wielkości emisji gazów z procesów energetycznych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dotyczy działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Związku, gdzie występują przekroczenia norm. Przyczyni się to do wsparcia przedsięwzięć na rzecz pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020 poprzez:
– redukcję emisji gazów cieplarnianych,
– zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– redukcję zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej

Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz Plan zaopatrzenia w ciepło zostaną przyjęte w IV kwartale br. przez Radę Gminy Szerzyny w drodze uchwały. W nowej perspektywie finansowania są to fundamentalne dokumenty, posiadanie których warunkuje możliwość ubiegania się przez Gminę Szerzyny oraz mieszkańców o dofinansowanie z funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w tym odnawialnych źródeł energii.

Inwentaryzację przeprowadza osoba posiadająca identyfikator oraz imienne upoważnienie Wójta Gminy Szerzyny. Wykonawcą zadania jest wybrana w drodze zamówienia publicznego Pomorska Grupa Konsultingowa z Bydgoszczy.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00