Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach

14 marca 2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach

38-246 Szerzyny 26

NIP 685-20-06-930

REGON 370477936

Tel./fax 14 – 65 17 268

email: spzoz_szerzyny@wp.pl

Dyrektor – Adam Kmiecik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, realizujący określone Statutem świadczenia zdrowotne i promocję zdrowia.

Zakład działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r. poz.217)
 2. Uchwały Rady Gminy w Szerzynach Nr IX/100/99 z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
 3. Statutu.
 4. Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.

Celem działania Zakładu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania oraz promocję zdrowia.

Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

W ramach SP ZOZ w Szerzynach działa:

Ośrodek Zdrowia w Szerzynach

 • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet zabiegowy
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia USG
 • Inna pracownia diagnostyczna
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza

Ośrodek Zdrowia w Ołpinach

 • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet zabiegowy

Ośrodek Zdrowia w Czermnej

 • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet zabiegowy

PION NIEMEDYCZNY

 • Stanowisko ds. admninistracyjno – ekonomicznych
 • Stanowisko ds. admninistracyjno – ekonomicznych
 • Stanowisko ds. finansowo- księgowych
 • Stanowiska obsługi technicznej
 • Pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością
 • Pielęgniarka koordynująca

STATUT