Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej

14 marca 2019

1. Pełna nazwa jednostki :

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej

Numer telefonu /fax/: 14 – 6517530

E-mail: spswoszowa@wp.pl ,

strona www: http://www.swoszowasp.republika.pl/

Kierownictwo – dyrektor szkoły – mgr Agata Zając

2. Działalność:

Statutową działalnością szkoły jest działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza sprawowana w formie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym. Szkoła jest organizatorem różnych imprez szkolnych i międzyszkolnych, z których najbardziej znane to Gminny Konkurs Recytatorski /odbyły się już trzy edycje/ oraz uroczystości z okazji rocznicy śmierci patrona szkoły Jana Pawła II. Uczniowie szkoły biorą udział w gminnych zawodach sportowych zajmując często czołowe miejsca co przy niewielkiej liczbie uczniów jest dużym osiągnięciem.

Szkoła pomaga uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej organizując dożywianie uczniów przygotowując wyprawkę dla uczniów klasy pierwszej.

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich w szkole organizowane są różne formy zajęć umożliwiające przy wykorzystaniu bazy szkoły spędzenie aktywnie wolnego czasu. Uczniowie i absolwenci chętnie korzystają z urządzeń sportowych oraz pracowni komputerowej.

Szkoła organizuje spotkania z kombatantami, członkami Światowego Związku Żołnierzy A.K. Koło w Jaśle. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 26 sierpnia 2007 r. z okazji 63 rocznicy zwycięskiej bitwy na Gilowej Górze.

3. Rys historyczny Szkoły Podstawowej Swoszowej

Tradycja szkoły sięga okresu międzywojennego. Na prośbę gminy, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego wydało orzeczenie z dnia 24 sierpnia 1928 r. i utworzyło jednoklasową publiczną szkołę powszechną w Swoszowej z ważnością od 1 września tego roku.

Gmina i wyznaczona przez Radę Szkolną Powiatową w Jaśle komisja, zajęła się odrestaurowaniem drewnianego domu zakupionego u Anny Gdulowej za 500 zł. Odremontowano jedno pomieszczenie z przeznaczeniem na klasę, a dwa inne na mieszkanie służbowe.

Posadę kierownika, a jednocześnie jedynego nauczyciela w szkole, objął Jan Leszko. Rozpoczął pracę jako nauczyciel tymczasowy mianowany od 1 października 1929 r. Od tego też czasu rozpoczęła się nauka w nowo powstałej szkole.
Do szkoły zostało zapisanych 108 dzieci od 7-go do 16-go roku życia, z czego utworzono dwa oddziały pierwsze uczące się na zmiany.

Ludność wsi była z powstania szkoły bardzo zadowolona, lecz nie mogła mimo chęci, pomóc materialnie z powodu swego ubóstwa. Ciągle brakowało też funduszy na urządzenie wnętrza klasy. Nauczyciel musiał sam troszczyć się o każdą drobnostkę.
Rozporządzeniem z dnia 2 sierpnia 1932 r. szkoła w Swoszowej z jednoklasowej została przemianowana na dwuklasową o dwóch osobach uczących. Z roku na rok przybywało uczniów, więc tworzono nowe oddziały.

Dnia 8 lipca 1937 r. rozporządzeniem władz zwierzchnich przemianowano dwuklasową Publiczną Szkołę w Swoszowej na Publiczną Szkołę stopnia I.
Ze względu na dużą liczbę dzieci oraz stan pomieszczeń szkolnych, które były ciemne, wilgotne i ciasne, gmina zdecydowała o budowie nowej szkoły. W ciągu dwóch lat powstała w stanie surowym jedna z najpiękniejszych szkół w gminie. Był to budynek murowany, parterowy, który składał się z czterech sal do nauczania i kancelarii.

Z dniem 1 września 1940 r. szkoła została podniesiona do II stopnia.

W 1964 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wydało orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Swoszowej. Na mocy tego orzeczenia zorganizowano szkołę podstawową o sześciu nauczycielach z najwyższą klasą ósmą.

Liczba uczniów ciągle wzrastała. Ciasnota uniemożliwiała organizowanie klasopracowni oraz zajęć pozalekcyjnych.

Od stycznia 1993 roku trwały intensywne prace przygotowawcze do budowy nowej szkoły.

Budowę nowoczesnego budynku wraz z salą gimnastyczną rozpoczęto wiosną 1994 roku w systemie gospodarczym, inwestorem był Społeczny Komitet Budowy Szkoły a kierownikiem budowy Pan Emil Sokulski.

Budowa nowego budynku szkoły została zakończona w czerwcu 1997 roku.

W dniu 14 czerwca 1997 roku odbyła się uroczystość poświęcenia budynku nowej szkoły oraz nadanie szkole imienia Jana Pawła II.

W dniu 10 czerwca 2006 r. szkoła otrzymała ufundowany przez Radę Rodziców sztandar z wizerunkiem Patrona Jana Pawła II.