Wyprawka szkolna 2012

2 lipca 2012

Wyprawka
szkolna 2012/2013


W związku z
przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w
2012 r. „Wyprawka szkolna”- dofinansowanie do zakupu podręczników
dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół
dla dzieci i młodzieży, informujemy:


W roku 2012 programem
będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach
I-IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej:
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i
technikum.

#8222;Wyprawka szkolna


Programem będą także
objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym
2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.


Celem programu jest
wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego
uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W tym roku
zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim
zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na
uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas
pierwszych szkoły podstawowej
będę mogli ubiegać się o
pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż
504 zł netto
(kryterium dochodowe zapisane w ustawie
oświadczeniach rodzinnych).


Rodzice uczniów
pozostałych klas
objętych Programem w dalszym ciągu będą
mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie
przekracza 351 zł netto
na osobę (kryterium dochodowe zapisane
w ustawie o pomocy społecznej).


Ze względu na niewielkie
wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o
zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których
dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie „Wyprawka
szkolna” w tym roku zmniejszono udział środków przeznaczonych
dla tej grupy rodziców z 10% do 5% środków Programu.
Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej
zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym
ze
względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego
poziomu dochodu w rodzinie.

Dofinansowanie
zakupu podręczników wynosi:

– dla uczniów klas I-III
szkoły podstawowej,

– dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej

do kwoty 180 zł

– dla uczniów klas IV szkoły
podstawowej

– dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,

do kwoty 210 zł

– dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum

do kwoty 325 zł

– dla uczniów klasy I szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego i technikum,

– dla uczniów
niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum
profilowanego i technikum,

– uczniów niepełnosprawnych klas II-III uzupełniającego
liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego.

do kwoty 352 zł

Termin
składania wniosków do dyrektorów szkół w Gminie Szerzyny mija 5
września 2012 r.

Dodatkowych
informacji udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownicy ZEAO pod nr
tel. 14 65 17 300 wew. 117.

p style=

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00