Wyprawka szkolna sierpień 2014

7 sierpnia 2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

 

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2014 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie Gminy Szerzyny należy składać do dnia 10 września 2014 r.

W roku szkolnym 2014/2015 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III i VI szkoły podstawowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

– słabowidzących,

– niesłyszących,

– słabosłyszących,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I i gimnazjów.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

UWAGA !!! Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II, III i VI szkoły podstawowej w gminie.

Wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników należy pobierać i składać w szkole w której uczeń będzie uczęszczać na zajęcia w roku szkolnym 2014/2015.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 dla uczniów szkół położonych na terenie gminy Szerzyny będzie wynosić odpowiednio:

do kwoty 175 zł

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty 225 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej oraz klasy II lub III

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub

znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej lub gimnazjum – niekorzystających

z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu

umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych

 

do kwoty 770 zł

dla uczniów:

1)niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

– korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego)

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

 

do kwoty 325 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV – VI szkoły podstawowej, klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I – III ogólnokształcącej szkoły

baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących,

słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV – VI szkoły podstawowej, klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I – III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego

(niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

 

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z

niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV – V

I ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających

z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty 607 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących,

słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do

kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

 

 

 

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00