Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Szerzynach wrzesień 2023

1 września 2023

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), a także art. 9a ust. 2,3, 5 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), gminy zostały zobowiązane do powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych.

Z uwagi na powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kościoła oraz związków wyznaniowych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Szerzyny, do udziału w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Szerzynach.

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie aktywności reprezentantów różnych podmiotów działających na terenie Gminy, w tym także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Mając na uwadze brzmienie art. 9a ust. 7d – 7g ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy, spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego będą odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnym Porozumieniu, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałania przemocy domowej: „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, proszę o podanie pisemnej kandydatury, zawierającej imię i nazwisko osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, kościół lub związek wyznaniowy oraz pełnioną w nim funkcję. Proszę o zgłaszanie kandydatów do dnia 14.09.2023 r., osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 518.

Wójt Gminy Szerzyny

Grzegorz Gotfryd

Osoby do kontaktu:

pracownik socjalny Elwira Sroka tel. 14 69 20 120 wew. 2

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00