Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zarządzenie 41 /2013 Wójta Gminy Szerzyny

14 maja 2013

Zarządzenie
Nr
41/2013


Wójta Gminy Szerzyny


z dnia 29 kwietnia
2013 roku


w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowiska:


dyrektora Zespołu
Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czermnej, dyrektora
Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach
i dyrektora Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szerzynach.


Na podstawie art. 36a
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 1 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr
60, poz. 373, ze zm.) oraz § 1 oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w
poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych
placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.),


zarządza się, co
następuje:§ 1Ogłasza się konkurs na
stanowiska:


1. dyrektora Zespołu
Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czermnej,


2. dyrektora Zespołu
Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach,


3. dyrektora Zespołu
Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szerzynach


– zgodnie z załącznikiem.


§ 2


Wykonanie zarządzenia
powierza się kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Szerzynach.


§ 3

Zarządzenie
wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik


do
Zarządzenia Nr 41/2013


Wójta
Gminy Szerzyny


z
dnia 29 kwietnia 2013 roku
Wójt
Gminy Szerzyny


ogłasza
konkurs na stanowiska:

1.
Dyrektora
Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Czermnej, 38-245 Czermna 115,

2.
Dyrektora Zespołu Szkół – Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach, 38-247 Ołpiny 451,

3.
Dyrektora Zespołu Szkół – Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 544.

I.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące
wymagania:

 1. jest
  nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;

 2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie
  pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska
  nauczyciela w gimnazjum;

 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z
  zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
  oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek
  doskonalenia nauczycieli;

 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy
  pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
  dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 5. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem
  stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w
  przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela
  akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
  pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje
  bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie
  roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko
  dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania
  prac na stanowisku kierowniczym;

 7. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w
  art. 76, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się
  przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 8. nie
  była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe;

 9. nie
  toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z
  oskarżenia publicznego;

 10. nie
  była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
  naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
  14, poz. 114, z późn. zm.);

 11. złożyła oświadczenie lustracyjne bądź informację o
  uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Małopolskiego
  Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. o
  ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
  z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592
  z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.


II.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie
  przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
  szkoły;


 2. poświadczonej przez
  kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
  kandydata.

 3. życiorys
  z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
  informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub
  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;


 4. oryginałów lub
  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii
  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym
  mowa w pkt 3,


 5. oryginałów lub
  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii
  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
  dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
  podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
  kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,


 6. zaświadczenia
  lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
  stanowisku kierowniczym,


 7. oświadczenia, że
  przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,


 8. oświadczenia, że
  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;


 9. oświadczenia, że
  kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt
  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
  dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z
  późn. zm.);


 10. oświadczenia o
  dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z
  dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
  dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w
  przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;


 11. oryginału lub
  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu
  nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku
  nauczyciela;


 12. oryginału lub
  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty
  oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i
  nauczyciela akademickiego;


 13. oświadczenia, że
  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
  ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
  2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z
  dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
  poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
  akademickiego;


 14. oświadczenia, że
  kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
  2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia
  konkursu na stanowisko dyrektora.

Zaświadczenie
lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego
wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja
1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
Pracy ( Dz. U. z 1996r Nr 69, poz. 332 ze zm.).


III.
Oferty należy składać
w
zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnymi i dopiskiem
„Konkurs na dyrektora
Zespołu Szkół – Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w ………… „(podać
nazwę miejscowości), w terminie do dnia 31 maja 2013 r. (data
wpływu do Urzędu) na adres:


Urząd
Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521


Konkurs
przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Szerzyny.

O
terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00