Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Szerzyny – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

28 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Szerzyny – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ( Dz. U. 2019. 1775 ze zm. ) Wójt Gminy Szerzyny – Gminny Komisarz Spisowy zarządza, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań Gminy Szerzyny z zakresu administracji rządowej w ramach prac spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. , o którym mowa w art. 1 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ( Dz. U. 2019. 1775 ze zm. ), powołuję Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, w składzie:

 1. Zuzanna Kluz – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

 2. Maciej Sokulski – Koordynator Gminny,

 3. Bogusław Garbuliński – Członek,

 4. Anna Wierzgacz – Członek.

§ 2.

 1. Zadania Gminnego Biura Spisowego obejmują w szczególności:

 1. prowadzenie działań promujących spis, a zwłaszcza samospis,

 2. przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej w celu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych i monitorowanie jej oddziaływania,

 3. współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Krakowie w pracach logistycznych oraz organizacyjno-technicznych,

 4. wsparcie koordynatora gminnego w bieżących sprawach dotyczących spisu,

 5. rejestracja danych kandydatów na rachmistrzów terenowych w SER,

 6. przekazanie kandydatom na rachmistrzów terenowych informacji o szkoleniach i dokonanie kwalifikacji osób spełniających wymogi konieczne do pracy w charakterze rachmistrza terenowego,

 7. prowadzenie listy osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza oraz osób, które stanowić będą zasób rezerwowy do powołania na rachmistrza w razie zaistnienia takiej potrzeby,

 8. przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego w Krakowie meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie Gminy Szerzyny drogą e-mailową,

 9. kontrola przebiegu realizacji spisu oraz bezzwłoczne zgłaszanie do Gminnego Komisarza Spisowego wszelkich problemów organizacyjnych, a do WBS w Krakowie wszelkich problemów metodologicznych,

 10. udzielanie pomocy rachmistrzom terenowym w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu,

 11. sporządzenie raportu z przebiegu spisu powszechnego i przesłanie drogą e-mailową do WBS w Krakowie,

 12. weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS,

 13. zapewnienie w siedzibie Gminy pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji.

 1. Organizację pracy Gminnego Biura Spisowego ustala Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00