Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zarządzenie Nr 54.2023 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów kwiecień 2023

26 kwietnia 2023

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej, 38-245 Czermna 115, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach, 38-247 Ołpiny 451, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Żurowej, 38-247 Ołpiny, Żurowa 193

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023r. poz. 40), art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021r. Poz. 1082 z późn. zm.), a także § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2021r., poz. 1428) oraz § 1, § 2 jak również § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2021 poz. 1449 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej, 38-245 Czermna 115

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach, 38-247 Ołpiny 451

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Żurowej, 38-247 Ołpiny, Żurowa 193

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szerzyny oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Szerzyny.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Szerzyny.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 54.2023

Wójta Gminy Szerzyny

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Szerzyny

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej, 38-245 Czermna 115
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach, 38-247 Ołpiny 451
 3. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Żurowej, 38-247 Ołpiny, Żurowa 193

Organ prowadzący szkołę: Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38- 246 Szerzyny

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2021 poz. 1449 z późn. zm.), a w szczególności, które:

 1. Posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

 3. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 5. uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;

 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 8. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019r. poz. 2215 oraz z 2021r. poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 i 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;

 9. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 10. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 11. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2021r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 13. złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r. – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

 14. posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

 15. posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

 16. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

 17. nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

 18. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;

2. Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo,

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 3. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii: dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021r. poz.672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 5. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 6. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 289),

 8. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2020 r. poz. 2141 oraz 2021r. poz. 255 i 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 11. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 oraz z 2021r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017r. poz. 2183 z późn. zm.),

 12. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora ……”, z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu w terminie do dnia 12 maja 2023 r., godz. 13ºº (data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Gminy Szerzyny

38-246 Szerzyny 521

W przypadku nadesłania oferty listem poleconym decyduje data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy Szerzyny.

Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szerzyny po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szerzyny.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie. Na żądanie Wójta Gminy Szerzyny kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d-g, l i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

Informacje dotyczące administratora danych


Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej jest Gmina Szerzyny reprezentowana przez Wójta Gminy Szerzyny, z siedzibą w 38-246 Szerzyny 521. Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 38-246 Szerzyny, Szerzyny 521

 • e-mailem: szerzyny@szerzyny.pl

 • telefonicznie: 14 6517300

Inspektor ochrony danych – IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować
z wyznaczonym przez Wójta Gminy Szerzyny inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 38-246 Szerzyny, Szerzyny 521

 • e-mailem: szerzyny@szerzyny.pl

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428).


Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane komisji konkursowej oraz podmiotom, które uprawnione

są do ich otrzymania przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania mogą być podane do publicznej wiadomości na stronie www.bip.szerzyny.pl.

Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej przetwarzane (przechowywane) będą w trakcie trwania procedury konkursowej i przez okres wymagany przepisami prawa.

Przysługujące Pani/Panu uprawnienia Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00