Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie IX sesja zwyczajna RG Szerzyny 2019

30 maja 2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 4 czerwca 2019 r. /tj. wtorek/ o godzinie 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój nr 005 (parter) proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach za 2018 rok wraz z oceną zasobów pomocy Społecznej Gminy Szerzyny za 2018 rok.

 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

 5. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny i osiągnięć uczniów na różnych szczeblach edukacji.

 6. Podjęcie uchwały zawierającej Deklarację w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologi „LGBT” do wspólnot samorządowych

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.

 8. Podjecie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Szerzyny.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szerzyny na lata 2019 – 2021.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Szerzyny i nadania jej statutu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szerzyny w celu przekazania go do zaopiniowania Organowi Regulacyjnemu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Ołpiny.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Żurowa.

 17. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 2 lat.( lokal o pow. 17,25 m2)

 18. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 2 lat.( lokal o pow. 23,25 m2)

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 6 miesięcy.( lokal o pow. 59,55 m2)

 20. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 21. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2019 – 2029.

 22. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 24. Wolne wnioski i informacje.

 25. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 26. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00