Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie LXXIX sesja nadzwyczajna RG Szerzyny

12 maja 2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z § 21 ust. 4 Statutu Gminy Szerzyny (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2022 roku poz. 1754) zwołuję LXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 17 maja 2023 r. (środa) na godzinę 1600, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023”.

 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego W gminie Szerzyny za 2022 r.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań w 2023 r.

 6. Określenie realnego zakresu pomocy dla matek samotnie wychowujących dzieci w tym także dzieci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody – lipy drobnolistnej na granicy działek nr 924/2 i 924/3 w miejscowości Czermna.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Szerzynach poprzez zmianę jego siedziby.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. Czermna w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K gr. wojew. – Czermna w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowości Jabłonica i Czermna.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2023 – 2039.

 14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Szerzyny.

Sesja Rady Gminy Szerzyny odbędzie się w trybie zdalnym i transmitowana będzie za pośrednictwem Strony BIP Gminy Szerzyny.

Link do strony: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,309473,kadencja-2018-2023.html

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00