Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie LXXXI sesja zwyczajna RG Szerzyny

22 czerwca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXXI zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 28 czerwca 2023 r. (tj. środa) na godzinę 1600, w sali Narad Urzędu Gminy Szerzyny (pok. 005). proponując następujący porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Szerzyny za 2022 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szerzyny wotum zaufania.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2022 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2022 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szerzyny z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach za 2022 r. wraz z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Szerzyny za 2022 r.

 9. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Szerzyny.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny oraz zwolnienia z tych opłat.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. (lokal 88.50 m2 – Szerzyny)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. (lokal 55.94 m2 – Czermna)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej we wsi Ołpiny.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach za rok 2022.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny w latach 2023-2027.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym miejscowości Szerzyny dz. nr 2795, stanowiących własność Gminy Szerzyny

 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szerzyny.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 24. Wolne wnioski i informacje.

 25. Przyjęcie protokołu z LXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, LXXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, LXXX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 26. Zamknięcie obrad LXXXI sesji Rady Gminy Szerzyny.

Sesja Rady Gminy Szerzyny transmitowana będzie za pośrednictwem Strony BIP Gminy Szerzyny.

Link do strony: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,309473,kadencja-2018-2023.html

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00