Zawiadomienie XIII sesja nadzwyczajna RG Szerzyny 2019

24 września 2019

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506) w związku z § 21 ust. 4 Statutu Gminy Szerzyny (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 roku poz.6295) zwołuję XIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny, proponując następujący porządek:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

  4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2019 – 2029.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szerzyny a Gminą Ryglice.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny.

  7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Szerzyny.

  8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Szerzyny

/-/ Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00