Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie XIV sesja zwyczajna RG Szerzyny 2019

4 października 2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję XIV zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 9 października 2019 r. /tj. środa/ o godzinie 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój nr 005 (parter) proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny za pierwsze półrocze 2019 roku.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 6. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości za zaległości podatkowe.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Ołpiny i Swoszowa.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej we wsi Szerzyny.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Szerzyny.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Szerzyny jako członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 12. Podjecie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnia prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2019 – 2031.

 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 18. Wolne wnioski i informacje.

 19. Przyjęcie protokołu XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 20. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00