Zawiadomienie XXI sesja zwyczajna RG Szerzyny

20 grudnia 2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zwołuję XXI zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój nr 005 (parter) proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej we wsi Ołpiny.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonej we wsi Szerzyny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu do części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szerzyny.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szerzyny.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2019 – 2031.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2020 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2020 – 2031.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szerzyny na 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szerzyny na 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szerzyny na 2020 rok.

 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 17. Wolne wnioski i informacje.

 18. Przyjęcie protokołów z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny oraz XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 19. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Szerzyny.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00