Zawiadomienie XXIII sesja zwyczajna RG Szerzyny

10 lutego 2020

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zwołuję XXIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 13 lutego 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój nr 005 (parter) proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2020 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Szerzyny na 2020 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Szerzyny.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonej we wsi Czermna.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego.

 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 13. Wolne wnioski i informacje.

 14. Przyjęcie protokołów z XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny oraz XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 15. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00