Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach

14 marca 2019

1. Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach

38-247 Ołpiny 451

tel./faks  14 6519202

e-mail: olpiny@op.pl

NIP: 993-06-51-096

2. Kierownictwo

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ołpinach

Dyrektor mgr Anna Niemiec

3. Rys historyczny

Król Kazimierz Wielki założył wieś Ołpiny na prawie magdeburskim przywilejem lokacyjnym z 7 sierpnia 1349 roku, ale początki Ołpin są wcześniejsze. Prawdopodobnie wtedy przy parafii istniała szkoła parafialna. Trudno dokładnie określić, kiedy powstała szkoła parafialna w Ołpinach ale istniała z przerwami w XVI i XVII wieku. Nie ma informacji o szkole w Ołpinach w XVIII wieku, więc jako instytucja wtedy nie istniała.

W XIX wieku zaczęły powstawać szkoły trywialne (na wsiach i małych miasteczkach w zaborze austriackim), które miały być narzędziem germanizacji. Za oficjalną datę powstania szkoły trywialnej w Ołpinach można przyjąć 23 stycznia 1857 roku, gdyż tak datowany jest dekret założenia tej szkoły. Była ona najpierw jedno a potem dwuklasowa. Szkoła trywialna dawała dzieciom małe możliwości i odstraszała rodziców koniecznością świadczeń a dzieci nauką w obcym języku, stosowaniem kar.

W 1869 roku wprowadzono na mocy ustawy zamiast szkół trywialnych szkoły ludowe, które przysposabiały do praktycznych zawodów oraz do dalszej nauki. W 1885 roku w Ołpinach wybudowano budynek szkolny murowany, parterowy, który miał 4 izby lekcyjne.

W 1891 roku dziedziczka dworu ołpińskiego, Eufemia Rogawska sprowadziła do Ołpin siostry dominikanki. Na początku XX wieku uczyły one najpierw w szkole męskiej i równocześnie budowały szkołę ludową żeńską, którą prowadziły od 1907 roku.

Działania wojenne I wojny światowej sprowadziły duże zniszczenia głównego budynku szkoły, uniemożliwiając naukę, natomiast szkoła dominikanek była miejscem kwaterowania sztabów wojskowych. Po odejściu wojsk w budynku sióstr istniała szkoła mieszana do 1925 roku. Wtedy została odrestaurowana szkoła męska i funkcjonowały dwie szkoły: żeńska i męska (trzyklasowa). W szkole ołpińskiej uczono dzieci prac ogrodowych; zajmowały się pielęgnacją roślin i ich sprzedażą.

1 września 1929 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego zatwierdziło w Ołpinach siedmioklasową publiczną szkołę powszechną, której nadano imię Stefana Żeromskiego. Dzięki kadrze nauczycielskiej pokolenia międzywojennego w szkole krzewiono patriotyzm oraz umiłowanie ojczyzny dużej i małej, zwracano uwagę na zachowanie się ucznia w szkole i poza nią, wpajano zasady porządkowe. Stan techniczny odnowionego budynku szkoły nie był dobry (m.in. zawilgocenie). Dlatego Gromada Ołpiny podjęła decyzję o wybudowaniu nowej szkoły. Projekt został zatwierdzony w 1936 roku, ale nie doszło do jego realizacji przed II wojną światową.

W czasie II wojny światowej budynek szkoły został przeznaczony na magazyn rolny. Nauka odbywała się jednak w klasztorze oraz w pomieszczeniach prywatnych.

Po zakończeniu wojny obowiązywał program nauczania przedwojennego. Obowiązywały wszystkie przedmioty ale ze względu na brak podręczników przedstawiano materiał ustnie i robiono streszczenia. Aby nadrobić wojenne zaległości niektóre zajęcia ograniczano (śpiew, gimnastyka, rysunki, zajęcia praktyczne).

Ciekawym „epizodem szkolnym” było gimnazjum w Ołpinach. Ze względu na dużą odległość do ośrodków, gdzie znajdowały się gimnazja oraz koszty pobytu w nich, ksiądz Jan Ślęzak zorganizował w Ołpinach prywatne gimnazjum ogólnokształcące, które zostało otwarte w lutym 1945 roku. Składało się z 4 klas. Nauka odbywała się w przyspieszonym trybie. Przetrwało ono tylko rok.

W latach 1947-48 wykonano remont i nadbudowano piętro uszkodzonej ołpińskiej szkoły. W remoncie aktywnie pomagał ks. Jan Ślęzak, który organizował większość robót; dużej pomocy finansowej udzielili rodacy z USA. Po rozbudowie szkoła posiadała 7 sal lekcyjnych, bibliotekę, później urządzono boiska sportowe, ogródek. Uczniowie do nowego budynku weszli 1 marca 1948 roku. Prąd doprowadzono do niego w 1958 roku. Oprócz właściwego budynku szkolnego szkoła zajmowała dodatkowo 3 sale lekcyjne w klasztorze si&´str dominikanek. Mimo tego było mało pomieszczeń. Dlatego zrodził się pomysł budowy nowej szkoły w Ołpinach (w ramach akcji tysiąc szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego).

Po załatwieniu w latach 60-tych XX wieku spraw proceduralnych budowa nowej szkoły została ujęta w planie inwestycyjnym na lata 1966-70. W czerwcu 1970 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy nowej szkoły, którą przy dużym wysiłku lokalnej społeczności ukończono 28 sierpnia 1971 roku, kiedy dokonano uroczystego jej otwarcia. Nadano jej imię Stefana Żeromskiego, które nosiła już w latach 1929 – 1939.

Wkrótce powstał pomysł rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną; jej przekazanie odbyło się w 1979 roku.

W 1995 roku wykonano remont kotłowni wprowadzając gazowe piece co. W 1999 roku zakończono prace modernizacyjne dachu – wykonano dach o więźbie drewnianej pokryty blachą falistą, zastępując przeciekający stropodach.

Od 1 września 1999 roku weszła w życie reforma systemu edukacji, która wprowadziła m. in. 6-letnią szkołę podstawową i po niej 3-letnie gimnazjum. Na terenie gminy Szerzyny utworzono trzy zespoły szkół. W ten sposób ołpińska szkoła stała się siedzibą szkoły podstawowej i gimnazjum połączonych w zespół o nazwie: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ołpinach. Zespół Szkół pozyskał wyposażenie dwóch pracowni komputerowych z dostępem do Internetu (1999, 2004). Doposażono bibliotekę. Docieplono budynek szkolny i wymieniono całą stolarkę okienną (na okna plastikowe), wyremontowano sanitariaty, korytarze szkolne (w miejsce płytek PCV położono płytki ceramiczne).

Szkoła w swej misji współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi i innymi, przygotowując dzieci i młodzież do dalszej nauki.