Zmiany w systemie gospodarki odpadami

26 lipca 2012

ZMIANY
W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

Od
dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011 r.
przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce
przepisów, do tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.
Zasadniczym zmianom, poprzez stopniowe wprowadzanie nowego systemu,
ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów
transportu odpadów i ich zagospodarowania.

Rząd
wprowadził nową ustawę śmieciową, która nakazuje gminom
gospodarowanie odpadami na ich terenie.

Gmina ma obowiązek dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi, dostarczania informacji o liczbie mieszkańców,
liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują
obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie gminy – w szczególności
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych.

Gminy
mają obowiązek w pełni wdrożyć nowy system
do
końca czerwca 2013 r.

Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z
przedsiębiorcami na odbiór odpadów – zadanie to zostało
powierzone Gminie, która na drodze przetargu wybierze firmę
odbierającą odpady i odpowiednio zagospodarowującą odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy.
Opłaty
pobierane od mieszkańców za odpady komunalne będą uiszczane na
rzecz gminy.

Do 1
stycznia 2013 r. Rada Gminy ma obowiązek przyjąć nowy regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Musi on być
spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, którego
aktualizację oraz uchwałę w sprawie wykonania Sejmik Województwa
zobowiązany był podjąć do 1 lipca 2012 roku. Ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski plan gospodarki odpadami wskaże
przyporządkowanie województw do konkretnych zakładów
regionalnych, do których będą trafiały odpady. Takie
przyporządkowanie stanowić będzie wskazówkę dla Rady Gminy do
oszacowania kosztów wywozu śmieci, a także pozwoli ono na
określenie wysokości tzw. „opłaty śmieciowej”. Ustalony
zostanie termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu ustalenia wysokości
opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciele nieruchomości lub ich użytkownicy najprawdopodobniej
poproszeni zostaną o przekazanie „deklaracji” zawierającej
między innymi liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość,
jej powierzchnię, czy przeznaczenie.

Do
dnia
30
czerwca 2013 r.
właściciele
nieruchomości muszą

rozwiązać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych

w celu uniknięcia ponoszenia podwójnych opłat.

Do
czasu wdrożenia nowego systemu odbiór odpadów komunalnych od
mieszkańców prowadzony będzie na dotychczasowych zasadach.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00