Informacja Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy

23 kwietnia 2019

Informujemy, iż w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. będą przeprowadzone nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:

1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych;
– 2.1.2 Restauracja, odnowienie, remont, oznakowanie istniejącego dziedzictwa materialnego, w tym wpisanego do rejestru zabytków.

Maksymalna kwota pomocy w ramach naboru na rozwijanie działalności gospodarczych wynosi 95 000,00 zł, a maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70%, konieczność utworzenia przynajmniej 1 dodatkowego etatu, trwałość projektu 3 lata.

Na operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla: jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%, podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70%, pozostałych podmiotów – 100 %. Trwałość projektu 5 lat.

Dodatkowo w II kwartale 2019 r. ogłoszony zostanie nabór na:
podejmowanie działalności gospodarczej, kwota pomocy 69 000,00 zł, intensywność wsparcia wynosi 100%, możliwe samozatrudnienie, trwałość projektu 2 lata.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w biurze PSR oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W ciągu 45 dni (52 dni – w wypadku wezwania wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień) od daty zakończenia naboru Rada dokonuje oceny merytorycznej wniosków. Oceny dokonuje się na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, a następnie premiujących kryteriów wyboru operacji (jeżeli wnioskodawca uzyskał wymaganą minimalną ilość punktów w kryteriach lokalnych). Po dokonaniu oceny merytorycznej operacji Rada ustala kwotę wsparcia, a następnie tworzy listę operacji, która uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie jej oceny. Lista operacji wskazuje: 1. które z operacji zostały ocenione pozytywnie, to jest zostały uznane za zgodne z LSR i uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów i w związku z tym zostały wybrane do finansowania wraz ze wskazaniem intensywności pomocy i kwoty udzielonego wsparcia, 2. które z operacji zostały ocenione negatywnie, to jest zostały uznane za niezgodne z LSR i/lub nie uzyskały wymaganej ilości punktów i w związku z tym nie zostały wybrane do finansowania.
W terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego przez LGD, Urząd Marszałkowski:
wzywa podmiot do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku; informuje podmiot o odmowie przyznania pomocy – w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

Rok 2019 jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2016 r. mających na celu skuteczną realizację głównych założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 poprzez osiąganie zaplanowanych celów:
1: Aktywizacja ekonomiczna mieszkańców Pogórza – jest zgodny z celem PROW, gdyż dotyczy rozwoju przedsiębiorczości, co przedkłada się na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, a w efekcie zmniejszenie ubóstwa.
2: Wzmacnianie kapitału społecznego na terenie Pogórza i włączenie w obieg społeczno-gospodarczy zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego – jest zgodny z celem PROW, gdyż przyczynia się do rozwoju oferty dla różnych grup społecznych poprzez rozbudowę infrastruktury, wyposażenie i edukację grup społecznych co bezpośrednio wpływa na włączenie społeczne, zmniejszenie ubóstwa i rozwój przedsiębiorczości.
3: Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego na terenie Pogórza – jest zgodny z celem PROW, gdyż przyczynia się do rozwoju gospodarczego obszaru poprzez rozwój oferty i infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej. Przyczynia się również do włączenia społecznego poprzez stworzenie oferty dla różnych grup społecznych, w tym grup defaworyzowanych.

Wszystkich zainteresowanych naborami wniosków zachęcamy do aplikowania oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez pracowników Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w godzinach pracy biura.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00