Publiczne Przedszkole w Szerzynach

14 marca 2019

1. Informacje

Telefon: 14- 6517448

Dyrektor: Zofia Data-Zając

Publiczne przedszkole w Szerzynach usytuowane jest w centrum gminy Szerzyny w budynku domu nauczyciela obok szkoły podstawowej. Przedszkole posiada zaplecze kuchenne i 2 sale zajęć, małą przeznaczoną do pracy z dziećmi starszymi i dużą salę zabaw. Sale zajęć są jasne, czyste estetycznie udekorowane. Zorganizowane są kąciki do zabaw tematycznych.

Wyposażenie sali jest wystarczające, dzieci mają zapewniony swobodny dostęp do pomocy naukowych i zabawek.

Jest to przedszkole jednooddziałowe do, którego uczęszcza około 20 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Dzieci uczestniczą w zajęciach bezpośrednio kierowanych przez nauczyciela, uwzględniających podstawy programowe i metodykę wychowania przedszkolnego. Wybrany rodzaj aktywności własnej mogą realizować w czasie zajęć dowolnych. Podczas zajęć mają możliwość wyboru zadań odpowiednich do zainteresowań i możliwości.

Przedszkole stwarza dzieciom warunki do poszerzenia ich wiedzy i nabycia nowych umiejętności, organizuje się spotkania z ciekawymi ludźmi tj. iluzjonistą, aktorem, policjantem. W przedszkolu z dziećmi ustala się normy postępowania i konsekwentnie pracuje nad ich przestrzeganiem. Poprzez odpowiednie motywowanie i utwierdzanie w tym co dziecko robi dobrze, udzielanie pochwały, wzmacnia się pozytywne zachowania dzieci w przedszkolu. Przedszkole wprowadza w świat wartości uniwersalnych poprzez właściwy dobór literatury, zabaw integracyjnych, prowadzenie rozmów z dziećmi. Dzieci w przedszkolu uczą się rozróżniania dobra i zła, kształtuje się poczucie sprawiedliwości, wpaja się im szacunek do ludzi i prawdy. Przedszkole zapoznaje swoich wychowanków z lokalnymi i narodowymi tradycjami.

Dzieci obchodzą swoje urodziny, przygotowują święto rodziny, opłatek, składają życzenia świąteczne, organizują święto pieczonego ziemniaka, wieczór wróżb andrzejkowych. Odwiedzają instytucje użyteczności społecznej, wyjeżdżając na wycieczki zwiedzają: Muzeum Lalek w Pilźnie, Muzeum w Bieczu, zwiedzają okoliczne zakłady pracy tj. Urząd Pocztowy, Urząd Gminy, biorą udział w uroczystościach lokalnych. Ponadto korzystając z literatury poznają w czasie zajęć kulturę innych czasów i regionów.

W przedszkolu prowadzone są działania prozdrowotne i profilaktyczne. Dzieci objęte są opieką lekarza, logopedy i stomatologa. Prowadzi się ćwiczenia korekcyjne.

Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności twórczych i artystycznych, poprzez udział w wystawach organizowanych przez GOK, konkursach organizowanych na szczeblu gminnymi wojewódzkim.

Przedszkole oferuje dzieciom dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i tańców regionalnych. Prowadzona jest także religia i zajęcia z wykorzystaniem komputera. W zajęciach aerobiku biorą udział rodzice.

W przedszkolu odbywają się uroczystości i imprezy organizowane z udziałem rodziców i członków rodzin takie jak: Święto Rodziny, Opłatek, Dzień Babci i Dziadka,

Wieczór Andrzejkowy, Święto Pieczonego Ziemniaka, Wyjazd na basen do Gorlic.

Chcąc wzbogacić bazę lokalową przedszkola pracownicy przedszkola wraz z rodzicami podjęli inicjatywę wykonywania i sprzedaży wytworów prac plastycznych. Ponadto szereg prac remontowych wykonują pracownicy i rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rys historyczny

Publiczne Przedszkole w Szerzynach powstało w 1969r. jako placówka z 5 godzinnym oddziaływaniem wychowania przedszkolnego.

W 1977r. jego organizację przekwalifikował Gminny Dyrektor Szkół Jan Niezgoda z przedszkola 5 godzinnego na 7 godzinne.

Po roku  1978  podwyższono jego stopień organizacji na przedszkole 9 godzinne.

Jego kierownikiem była P. Dąbrowska. Od 1972r . funkcję kierowniczą objęła P. W. Dybaś. W wyniku konkursu w 1992r.  funkcję dyrektora powierzono P. Zofii Data- Zając.
W 2000 roku adoptowano mieszkanie w domu nauczyciela i powiększono powierzchnię przedszkola, aby polepszyć warunki lokalowe tej placówki.