Konkurs na zadania publiczne – kolonia 2012

11 kwietnia 2012

OGŁOSZENIE

działając
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Szerzyny Nr XI/104/2011 z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie ” Rocznego programu współpracy Gminy
Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2012 rok”.

Wójt
Gminy Szerzyny

ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2012 roku zadania wynikającego
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.


I
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania:Dofinansowanie
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących ze
środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu – kwota
dofinansowania realizacji zadania : do kwoty 17 000 zł.

  Dotychczas przyznane środki na realizację
  tego typu zadania wyniosły
  w 2011 r. : 4
  500,00 zł – ” Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie Diecezji
  Tarnowskiej ”, 11 750 zł Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej
  Góry. W

  2012 r.
  nie było realizowane zadanie publiczne
  tego rodzaju.II
Zasady przyznawania dotacji:1.
Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, których działalność statutowa jest zbieżna z
dziedziną zlecanego zadania.


2.
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonania
zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


3.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza
oferty zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r.
Nr 6 poz. 25).


4.
Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób oszczędny,
efektywny i terminowy.


5.
Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta
zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.


6.
Dopuszcza się możliwość wyboru większej liczby niż jednej
oferty na realizację zadania.


7.
Z budżetu Gminy Szerzyny będą wspierane tylko zadania realizowane
na rzecz jej mieszkańców.


8.Warunkiem
przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.


9.
W przypadku, gdy zostanie przyznana dotacja niższa od wnioskowanej w
ofercie, oferent może odstąpić od zawarcia umowy, o czym ma
obowiązek powiadomić Wójta Gminy Szerzyny w ciągu 7 dni.


10.
W przypadku, gdy oferent decyduje się na zawarcie umowy na niższą
kwotę niż w ofercie powinien przedstawić:


a)
zaktualizowany kosztorys realizacji zadania ( zgodnie ze wzorem
oferty),


b)
zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy.III
Termin i warunki realizacji zadania:a)
zadanie ( zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku) będzie
realizowane w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia 2012 r.,


b)
zadanie będzie realizowane w postaci wyjazdowej ( np. kolonia, obóz,
itp.),


c)
podczas wypoczynku będzie realizowany program profilaktyczny,


d)
wypoczynek zostanie zorganizowany dla dzieci i młodzieży szkolnej,


e)
oferent przygotowując ofertę zobowiązany jest wziąć pod uwagę
obligatoryjne elementy tego zadania, tj.: zakwaterowanie + wyżywienie
uczestników wypoczynku, transport z Szerzyn na miejsce
zorganizowania wypoczynku i z powrotem, ubezpieczenie NNW,
zapewnienie opieki nad uczestnikami przejazdu na wypoczynek i z
powrotem, zapewnienie opieki nad uczestnikami podczas wypoczynku (w
tym opieki medycznej), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (jeśli
dotyczy), realizację programu profilaktycznego, inne elementy
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania,


f)
rozliczane będą koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do terminu
końcowego, określonego w podpisanej umowie.IV
Termin i sposób składania ofert:


1.
Kompletną
ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia
04.05.2012
r.
w
Sekretariacie Urzędu Gminy w Szerzynach w zamkniętych kopertach,
opatrzonych pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy oraz nazwą
zadania, którego dotyczy oferta.


2.
Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Szerzyny , pok. nr
110.V
Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:1.Wybór
oferty/ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty upływu terminu
ich składania.


2.
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie na zasadach i kryteriach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536).


3.
Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone
oferty kompletne pod względem formalnoprawnym, złożone w
przewidzianym terminie.


4.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty
odpowiada wnioskodawca.


5.
Do oferty należy dołączyć w szczególności:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego
  rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta i
  umocowanie osób go reprezentujących,

 • potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na
  proboszcza lub inną funkcję upoważniającą do składania oświadczeń woli
  w odniesieniu do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie,

 • program profilaktyki, który będzie realizowany w czasie
  wypoczynku.


6.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie
po wyborze ofert i zostanie zamieszczone: na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Szerzyny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy Szerzyny.


7.Oceny
formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja
konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię
złożonych ofert Wójtowi Gminy Szerzyny, który podejmie ostateczną
decyzję o wysokości dofinansowania realizacji zadnia publicznego w
formie zarządzenia. Decyzja Wójta Gminy Szerzyny jest ostateczna i
nie przysługuje od niej odwołanie.


8.
Kryteria formalne wyboru oferty:

 • podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w
  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

 • przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz
  oferty ( wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez
  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w
  ogłoszeniu.


9.
Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria
merytoryczne:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w
  tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • ocena proponowanej jakości zadania i kwalifikacje osób, przy
  udziale których oferent będzie realizował zadanie,

 • wielkość udziału środków finansowych własnych oferenta lub
  środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • ocena wkładu rzeczowego, osobowego oferenta, w tym
  zaangażowanie wolontariuszy i praca społeczna członków na rzecz
  realizacji zadania,

 • w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich
  realizowali zlecone zadania publiczne, analiza i ocena warunków
  dotychczasowej współpracy, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób
  rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Wójt
Gminy Szerzyny

font color=font color=span style=font face=font size=

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00