Konkurs na zadania publiczne – zajęcia sportowe 2013

8 lutego 2013

Szerzyny,
dnia 08.02.2013. r.

OGŁOSZENIE

działając
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Szerzyny Nr XXI/210/2012 r. z
dnia 7 listopada 2012 w sprawie ” Rocznego programu współpracy
Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Wójt
Gminy Szerzyny

ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2013 roku zadań z zakresu
przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym
wynikających z ” Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2013 r.”I
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania:Zadanie
I
Dofinansowanie
pozalekcyjnych zajęć sportowych w sołectwach : Szerzyny i/lub
Czermna i/lub Swoszowa – kwota dofinansowania realizacji zadania :
do
12
000,00 zł
,

Zadanie
II

Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sołectwach:
Ołpiny i/lub Żurowa – kwota
dofinansowania realizacji zadania: do
8
000,00 zł.W
roku 2013 nie wspierano/powierzano do realizacji tego zadania
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W
roku 2012 wspierano tego rodzaju zadanie publiczne i udzielono
dotacji następującym podmiotom: Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy
” Liwocz ” Szerzyny – 18 000,00 zł; Ludowy Klub Sportowy ”
OLSZYNKA ” Ołpiny – 12 000,00 zł.II
Zasady przyznawania dotacji:1.
Postępowanie konkursowe będzie się odbywać zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536).


2.
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania
wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.


3.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza
oferty zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r.
Nr 6 poz. 25).


4.
Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty
zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.


5.
Dopuszcza się możliwość wyboru większej liczby niż jednej
oferty na realizację zadania.


6.
Z budżetu gminy Szerzyny będą wspierane tylko zadania realizowane
na rzecz jej mieszkańców.


7.Warunkiem
przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.


8.
W przypadku, gdy zostanie przyznana dotacja niższa od wnioskowanej w
ofercie, oferent może odstąpić od zawarcia umowy, o czym ma
obowiązek powiadomić Wójta gminy Szerzyny w ciągu 7 dni.


9.
W przypadku, gdy oferent decyduje się na zawarcie umowy na niższą
kwotę niż w ofercie powinien przedstawić:


a)
zaktualizowany kosztorys realizacji zadania ( zgodnie ze wzorem
oferty),


b)
zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy.III
Termin i warunki realizacji zadań:


a)
zadanie będzie realizowane w okresie : nie wcześniej niż od dnia
podpisania umowy i nie dłużej niż do
30 września 2013
r.
,


b)
zadanie będzie realizowane dla mieszkańców gminy Szerzyny, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka,


c)
podstawową formą realizacji zadania, w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym są pozalekcyjne zajęcia
sportowe, realizowane na terenie gminy Szerzyny( nie dotyczy
ewentualnych wyjazdów np. na zawody sportowe, basen itp., które
mogą odbywać się poza terenem Gminy), które jako element
oddziaływań profilaktycznych powinny obejmować:

 • zasady, normy postępowania zapisane np. w formie regulaminu
  zajęć bądź kontraktu ( np. zakaz stosowania używek, przeklinania,
  reguły fair play),

 • trening umiejętności życiowych, uczenie się rozwiązywania
  konfliktów, gry fair play, radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  ponoszenia konsekwencji decyzji itp.),

 • współpracę z rodzicami, np. angażowanie ich w formie klubu
  kibica, albo udziału w zawodach razem z dziećmi.


d)
zadanie będzie realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje
odpowiednio do realizacji zajęć sportowych, zajęć informacyjno –
edukacyjnych,


e)
zadanie będzie obejmować co najmniej 240 godzin zegarowych ,
w tym co najmniej 24 godziny zegarowe informacyjno –
edukacyjne ( w przypadku Zadania I ) oraz co najmniej 160 godzin
zegarowych
, w tym co najmniej 16 godzin zegarowych
informacyjno – edukacyjnych ( w przypadku Zadania II ),


f)
obligatoryjnie w przypadku zadania nr I i zadania nr II należy
zorganizować i przeprowadzić co najmniej jedną imprezę o
charakterze sportowym,


g)
koszty kwalifikowane w ramach dotacji :

 • wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia ,

 • zakup, naprawy sprzętu sportowego ( do 20 % kwoty
  wnioskowanej dotacji),

 • koszty organizacji imprez sportowych/ zawodów, jeżeli są one
  elementem prowadzonych zajęć sportowych ( np. koszty transportu,
  wyżywienia, nagród),

 • koszty administracyjne realizacji zadania, które nie mogą
  przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji,

 • inne koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania
  publicznego,przedstawione w ofercie,


h)
kwalifikowane będą wyłącznie koszty poniesione
od dnia zawarcia umowy do terminu końcowego, określonego w
podpisanej umowie, nie dłużej jednak niż do 30 września 2013 r
.IV
Termin i sposób składania ofert:

1.
Kompletną
ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia
08.03.2013
r.
w
Sekretariacie Urzędu Gminy w Szerzynach w zamkniętych kopertach
opatrzonych pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy oraz nazwą
zadania, którego dotyczy oferta.


2.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej
ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


3.
Oferta i załączniki winny być podpisane przez osoby posiadające
prawo do reprezentowania oferenta.V
Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:


1.Wybór
oferty/ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty upływu terminu
ich składania.


2.
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie na zasadach i kryteriach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536).


3.
Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone
oferty kompletne pod względem formalnoprawnym, złożone w
przewidzianym terminie.


3.
Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty
odpowiada wnioskodawca.


4.
Do oferty należy dołączyć :

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego
  rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta i
  umocowanie osób go reprezentujących,

 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów
  składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru
  Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający
  upoważnienie do działania w imieniu oferenta /oferentów,

 • kopię aktualnego statutu lub innego równoważnego dokumentu (
  jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania
  statutu),

 • kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób
  prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe.


5.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie
po wyborze ofert i zostanie zamieszczone: na tablicy ogłoszeń, w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy Szerzyny.


6.Oceny
formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja
konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię
złożonych ofert Wójtowi Gminy Szerzyny, który podejmie ostateczną
decyzję o wysokości dofinansowania realizacji zadnia publicznego w
formie zarządzenia. Decyzja Wójta gminy Szerzyny jest ostateczna i
nie przysługuje od niej odwołanie.


7.
Kryteria formalne wyboru oferty:

 • podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w
  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

 • przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz
  oferty ( wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez
  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w
  ogłoszeniu.


8.
Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria
merytoryczne:

 • możliwość prawidłowej realizacji zadania przez oferenta, w
  tym doświadczenie oferenta,

 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w
  tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • ocena proponowanej jakości zadania i kwalifikacje osób, przy
  udziale których oferent będzie realizował zadanie,

 • wysokość udziału środków finansowych własnych oferenta lub
  środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym zaangażowanie
  wolontariuszy i praca społeczna członków na rzecz realizacji zadania,

 • w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich
  realizowali zlecone zadania publiczne, ocena warunków dotychczasowej
  współpracy, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
  otrzymanych na ten cel środków.


Wójt

inż.
Stanisław KmiecikPolecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00