Konkurs na zadania publiczne – zajęcia sportowe 2014

10 stycznia 2014

Szerzyny, dnia 09.01.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Szerzyny Nr XXXI/326/2013 r. z dnia 11 listopada 2013 w sprawie ” Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

 

Wójt Gminy Szerzyny

 

ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z ” Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2014 r.”

 

I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

 

Zadanie I Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sołectwach : Szerzyny i/lub Czermna i/lub Swoszowa – kwota dofinansowania realizacji zadania : do 14 620,00 zł.

Zadanie II Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sołectwach: Ołpiny i/lub Żurowa – kwota dofinansowania realizacji zadania: do 10 000,00 zł.

 

W roku 2014 nie wspierano/powierzano do realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2013 wspierano tego rodzaju zadanie publiczne i udzielono dotacji następującym podmiotom: Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ” Liwocz ” Szerzyny – 12 000,00 zł; Ludowy Klub Sportowy ” OLSZYNKA ” Ołpiny – 8 000,00 zł.

 

II Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Postępowanie konkursowe będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536 z późn. zm.).

2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

4. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

5. Dopuszcza się możliwość wyboru większej liczby niż jednej oferty na realizację zadania.

6. Z budżetu Gminy Szerzyny będą wspierane tylko zadania realizowane na rzecz jej mieszkańców.

7.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W przypadku, gdy zostanie przyznana dotacja niższa od wnioskowanej w ofercie, oferent może odstąpić od zawarcia umowy, o czym ma obowiązek powiadomić Wójta Gminy Szerzyny w ciągu 7 dni.

9. W przypadku, gdy oferent decyduje się na zawarcie umowy na niższą kwotę niż w ofercie powinien przedstawić:

a) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania ( zgodnie ze wzorem oferty),

b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy.

 

III Termin i warunki realizacji zadań:

 

Zadanie I

a) zadanie będzie realizowane w okresie : nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r.,

b) zadanie będzie realizowane dla mieszkańców Gminy Szerzyny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka,

c) podstawową formą realizacji zadania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będą pozalekcyjne zajęcia sportowe, realizowane na terenie Gminy Szerzyny, które jako element oddziaływań profilaktycznych powinny obejmować:

 • zasady, normy postępowania zapisane np. w formie regulaminu zajęć bądź kontraktu ( np. zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play),

 • trening umiejętności życiowych, uczenie się rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji itp.),

 • współpracę z rodzicami, np. angażowanie ich w formie klubu kibica, albo udziału w zawodach razem z dziećmi,

d) zadanie zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne:

 • I blok tematyczny będzie się składać z zajęć sportowych zaproponowanych przez oferenta ( z wyłączeniem zajęć z piłki siatkowej i zajęć na basenie). Blok składać się będzie z co najmniej 200 godzin zegarowych zajęć ( w tym co najmniej 180 godzin zegarowych zajęć sportowych i co najmniej 20 godzin zegarowych zajęć edukacyjno – informacyjnych o tematyce profilaktycznej),

 • II blok tematyczny będzie dotyczył przeprowadzenia zajęć z piłki siatkowej. Blok będzie się składać z co najmniej 100 godzin zegarowych ( w tym co najmniej 90 godzin zegarowych zajęć sportowych i co najmniej 10 godzin zegarowych zajęć edukacyjno – informacyjnych o tematyce profilaktycznej),

e) zadanie będzie realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do realizacji zajęć sportowych i zajęć informacyjno – edukacyjnych,

f) nie przewiduje się możliwości organizowania imprez sportowych finansowanych z dotacji ( podmiot może sfinansować organizację przedmiotowej imprezy wyłącznie w ramach własnych środków),

g) koszty kwalifikowane w ramach dotacji :

 • wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia ,

 • zakup, naprawy sprzętu sportowego ( nie więcej niż 10 % kwoty wnioskowanej dotacji),

 • koszty administracyjne realizacji zadania, w tym koszty ewaluacji zadania, które nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji,

 • inne koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania publicznego, przedstawione w ofercie,

h) kwalifikowane będą wyłącznie koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do terminu końcowego, określonego w podpisanej umowie, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2014 r.,

i) w ofercie należy szczegółowo przedstawić każdy rodzaj wydatku, jaki oferent planuje sfinansować z dotacji i wkładu własnego,

j) podmiot realizujący zadanie będzie zobowiązany przedstawić wraz ze sprawozdaniem raport z ewaluacji zrealizowanego zadania w formie, jaką określi w złożonej ofercie.

 

Zadanie II

a) zadanie będzie realizowane w okresie : nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r.,

b) zadanie będzie realizowane dla mieszkańców Gminy Szerzyny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka,

c) podstawową formą realizacji zadania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będą pozalekcyjne zajęcia sportowe, realizowane na terenie Gminy Szerzyny, które jako element oddziaływań profilaktycznych powinny obejmować:

 • zasady, normy postępowania zapisane np. w formie regulaminu zajęć bądź kontraktu ( np. zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play),

 • trening umiejętności życiowych, uczenie się rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji itp.),

 • współpracę z rodzicami, np. angażowanie ich w formie klubu kibica, albo udziału w zawodach razem z dziećmi,

d) rodzaj pozalekcyjnych zajęć sportowych określi w ofercie oferent ( z wyłączeniem zajęć na basenie). Zostanie zrealizowanych co najmniej 200 godzin zegarowych zajęć ( w tym co najmniej 180 godzin zegarowych zajęć sportowych i co najmniej 20 godzin zegarowych zajęć informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej )

e) zadanie będzie realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do realizacji zajęć sportowych i zajęć informacyjno – edukacyjnych,

f) nie przewiduje się możliwości organizowania imprez sportowych finansowanych z dotacji ( podmiot może sfinansować organizację przedmiotowej imprezy wyłącznie w ramach własnych środków),

g) koszty kwalifikowane w ramach dotacji :

 • wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia ,

 • zakup, naprawy sprzętu sportowego ( nie więcej niż 10 % kwoty wnioskowanej dotacji),

 • koszty administracyjne realizacji zadania, w tym koszty ewaluacji zadania, które nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji,

 • inne koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania publicznego, przedstawione w ofercie,

h) kwalifikowane będą wyłącznie koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do terminu końcowego, określonego w podpisanej umowie, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2014 r.,

i) w ofercie należy szczegółowo przedstawić każdy rodzaj wydatku, jaki oferent planuje sfinansować z dotacji i wkładu własnego,

j) podmiot realizujący zadanie będzie zobowiązany przedstawić wraz ze sprawozdaniem raport z ewaluacji zrealizowanego zadania w formie, jaką określi w złożonej ofercie.

 

IV Termin i sposób składania ofert:

1. Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2014 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szerzynach w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy oraz nazwą zadania, którego dotyczy oferta.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Oferta i załączniki winny być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania oferenta.

 

V Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1.Wybór oferty/ofert nastąpi w terminie do 21 dni od daty upływu terminu ich składania.

2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie na zasadach i kryteriach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

3. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym, złożone w przewidzianym terminie.

4. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.

5. Do oferty należy dołączyć :

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta /oferentów,

 • kopię aktualnego statutu lub innego równoważnego dokumentu ( jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu),

 • kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe.

6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert i zostanie zamieszczone: na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Szerzyny.

7.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię złożonych ofert Wójtowi Gminy Szerzyny, który podejmie ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania realizacji zadnia publicznego w formie zarządzenia. Decyzja Wójta Gminy Szerzyny jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Kryteria formalne wyboru oferty:

 • podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zam),

 • przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty ( wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.

9. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

 • możliwość prawidłowej realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie oferenta,

 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • ocena proponowanej jakości zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

 • ocena celowości i zasadności zadania,

 • wysokość udziału środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym zaangażowanie wolontariuszy i praca społeczna członków na rzecz realizacji zadania,

 • w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, ocena warunków dotychczasowej współpracy, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

Wójt Gminy Szerzyny

inż. Stanisław Kmiecik

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00