Obwieszczenie – konsultacje społeczne GPR oraz Komitetu ds Rewitalizacji 2017

8 marca 2017

Szerzyny, dnia 8 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZERZYNY

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY SZERZYNY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SZERZYNY NA LATA 2016 – 2020

ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU DS. REWITALIZACJI

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 17 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź.zm) Wójt Gminy Szerzyny, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących:

  1. projektu Uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016 – 2020

  2. oraz projektu Uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Komitet ds. Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu dotyczącego rewitalizacji w Gminie Szerzyny, a jego rolą będzie przygotowywanie opinii i stanowisk, dotyczących procesu rewitalizacji dla Wójta Gminy Szerzyny.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016 – 2020 oraz projektu Uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne w/w uchwał odbywać się będą w terminie od 15.03.2017 roku do 07.04.2017 roku.

Osoby zainteresowane tematyką, objętą zakresem konsultacji, mogą zgłaszać uwagi w terminie konsultacji:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej gminy), który należy przesłać na adres: Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 lub elektronicznie na adres: szerzyny@szerzyny.pl

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny, pokój nr 003 lub telefonicznie pod nr telefonu 14 6517300 wew 122 w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od 7.30 – 15.30.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji, nie będą brane pod uwagę.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa spotkania konsultacyjne, podczas których omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016 – 2020 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji. Spotkania te będą miały miejsce:

  • w dniu 28 marca 2017 r. w godzinach 14.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy Szerzyny – sala narad (pokój nr 005),

  • w dniu 28 marca 2017 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w Urzędzie Gminy Szerzyny – sala narad (pokój nr 005).

Projekt Uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016 – 2020 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji będą dostępne w okresie konsultacji na stronie internetowej www.szerzyny.pl (zakładka rewitalizacja), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szerzyny oraz w Urzędzie Gminy Szerzyny w Referacie Funduszy Europejskich i Rozwoju (pokój nr 003) w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Po uchwaleniu przez Radę Gminy Szerzyny uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór kandydatów do Komitetu ds. Rewitalizacji, który zostanie powołany w drodze Zarządzenia Wójta.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Szerzyny

Zuzanna Kluz

Sekretarz Gminy Szerzyny

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00