Obwieszczenie styczeń 2017

9 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZERZYNY

W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

NA TERENIE GMINY SZERZYNY

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Szerzyny informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szerzyny.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy Szerzyny. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna, określająca zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wskazująca obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, a także gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne, zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy zewnętrznych, w tym z UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie gminy Szerzyny.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 16.01.2017 roku do 08.02.2017 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej gminy), który należy przesłać na adres i.jankowska@szerzyny.pl lub e.kmiecik@szerzyny.pl

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny 521 pokój nr 003 lub telefonicznie pod nr 14 6517300 wew 122 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie warsztatowe w dniu 24 stycznia 2017 roku, w godzinach 11.00 – 14.00, w Urzędzie Gminy Szerzyny (sala narad nr 5), podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szerzyny.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szerzyny oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szerzyny będą w okresie konsultacji dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szerzyny oraz w Referacie Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Gminy Szerzyny, pokój nr 003 w godzinach pracy Urzędu Gminy Szerzyny.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Szerzyny, dnia 9 stycznia 2017 r.                          Zuzanna Kluz

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00