Ogłoszenie Konkurs na dyrektora SPZOZ 2012

18 czerwca 2012

Wójt
Gminy Szerzyny

OGŁASZA KONKURS NA
STANOWISKO

DYREKTOR


Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach


38-246
Szerzyny 26


 1. Wymagane kwalifikacje
  kandydata:

 1. posiada wykształcenie wyższe – preferowane medyczne lub
  ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania służbą zdrowia,

 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego
  wykonywania obowiązków dyrektora,

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku
  kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie
  i co najmniej trzyletni staż pracy,

 4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
  umyślne.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na
  stanowisko dyrektora SP ZOZ w Szerzynach,

 2. dokumenty
  stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska
  dyrektora SP ZOZ, w tym w przypadku lekarza – dokument potwierdzający
  prawo wykonywania zawodu.

 3. opisany przez
  kandydata przebieg pracy zawodowej,

 4. inne dokumenty, w
  szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na
  prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest
  obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

 5. zaświadczenie o
  niekaralności,

 6. oświadczenia:

 • o niekaralności
  zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi,

 • o wyrażeniu zgody na
  przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania
  konkursowego na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Szerzynach.

 1. Miejsce i termin składania
  wymaganych dokumentów:

Wymagane
dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu
składają w sekretariacie Urzędu Gminy Szerzyny lub za
pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy
Szerzyny

38-246 Szerzyny 521

w
zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i
nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego a także adnotację o
treści: „Konkurs na stanowisko
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Szerzynach”.

Termin
składania dokumentów do dnia 19.07.2012r., godz. 1530 .

Decyduje
data wpływu do Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany
termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 20.07.2012r.


Z
materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i
ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Szerzynach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny,
38-246 Szerzyny 521 w okresie od 19.06.2012r. do 3.07.2012r. w
pok. nr 103, w godzinach 730 do 1530 oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szerzyny, adres
strony:


http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Szerzyny/Wprowadzenie

Kandydaci
biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne oferty
zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia
rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja
o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szerzyny oraz na
tablicy informacyjnej Urzędu.

Kandydaci
biorący udział w konkursie zostaną powiadomi pisemnie o wynikach
konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji
konkursowej.

Wójt
Gminy Szerzyny nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i
decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję
konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia.

Wskazanie
kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy
roszczenia o zatrudnienie na stanowisku dyrektora.


W Ó J T


inż.
Stanisław Kmiecik

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00