Ogłoszenie o wyborze oferty kolonia 2012

21 maja 2012

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERT

Wójt
Gminy Szerzyny

ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania
wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.
Nazwa zadania : ” Dofinansowanie wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje
problem nadużywania alkoholu ”.Liczba złożonych ofert: 2.Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych lub
merytorycznych: 0.Dokonano wyboru następujących ofert:1) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo –
Wychowawczych im. Teresy Kras, 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15 –
przyznana kwota: 13 000,00 zł.2) Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
Diecezji Tarnowskiej , 33-100 Tarnów, ul. Legionów 30 – przyznana
kwota : 4 000,00 zł.Uzasadnienie wyboru:


Złożone oferty spełniały wymogi formalne i uzyskały
pozytywną ocenę merytoryczną.


Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 1536 z póź.zm. ) oraz
z ogłoszonym dnia 11 kwietnia 2012 r. konkursie ofert na realizację
w 2012 r. zadania ” Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem
nadużywania alkoholu ”, wynikającego z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Szerzyny na 2012 r.Wójt Gminy


inż. Stanisław Kmiecik

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00