Ogłoszenie w sprawie kandydatur do członków komisji konkursowej

24 kwietnia 2012

OGŁOSZENIE

Wójta
Gminy Szerzyny

w
sprawie udziału w komisji konkursowej

Na
podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz.1536)

oraz ogłoszenia z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie
konkursu na
realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.

Wójt
Gminy Szerzyny
informuje,
że istnieje możliwość uczestniczenia osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536),
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 biorące udział w konkursie, w
pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do
zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego ”
Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania
alkoholu”.Swoje
kandydatury w/w osoby mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy w
Szerzynach, pok. 110 do dnia 4 maja 2012 r. do godz. 1530
.

Wójt
Gminy Szerzyny


Stanisław
Kmiecik

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00