Podział Gminy na okręgi wyborcze 2012

9 listopada 2012

Uchwała
Nr XXI/212/2012

Rady
Gminy Szerzyny

z
dnia 7 listopada 2012r.


w sprawie: podziału
Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na
podstawie
art. 12 § 2 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy
( Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (
Dz. U. Nr 21 poz. 113 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), Rada Gminy Szerzyny na wniosek
Wójta Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:§ 1Dokonuje się podziału
Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery,
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2Wykonanie uchwały
powierza się Wójtowi Gminy Szerzyny.§ 3Uchwałę przekazuje się
Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.§ 4Na niniejszą uchwałę
wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Tarnowie, w terminie 5 dni od daty
podania uchwały do publicznej wiadomości.§ 5Traci moc uchwała
Zarządu Gminy w Szerzynach Nr 85/160/98 z dnia 19 sierpnia 1998r. w
sprawie podziału Gminy Szerzyny na obwody głosowania.§ 6Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy.§ 7Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały


Rady Gminy Szerzyny


Nr XXI/ 212/2012


z dnia 7 listopada 2012r.PODZIAŁ GMINY SZERZYNY
NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr
obwodu głosowania

Granice
obwodu

głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo
Szerzyny

Urząd
Gminy Szerzyny, Szerzyny 521

2

Sołectwo
Ołpiny

Wiejski Dom Kultury, Ołpiny 86

lokal
dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo
Czermna

Wiejski
Dom Kultury, Czermna 119

4

Sołectwo
Żurowa

Remiza
Ochotniczej Straży Pożarnej, Żurowa 247

5

Sołectwo
Swoszowa

Dom
Strażaka, Swoszowa 150Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00